Brev till kretsstyrelserna i KyrkA

Till
Kretsstyrelserna i Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA

 

Förtroendevalda i stiftskretsen i Växjö av Kyrkans Akademikerförbund skriver i en debattartikel till Kyrkans Tidning att de avsäger sig sina förtroendeuppdrag och lämnar KyrkA. Jag delar debattörernas utgångspunkt ”att KyrkA behövs. Ett fackförbund som vill goda arbetsvillkor så att medarbetare med en anställning i Svenska kyrkan uthålligt kan göra ett gott arbete för Guds rike. Det kräver kunskap om kyrkans särskilda förutsättningar.”

Jag delar också deras uppfattning om att ”Med de förändrade förutsättningar Svenska kyrkan har framför sig behövs fackligt arbete mer än någonsin, inte minst i den stundande avtalsrörelsen.”

Däremot delar jag inte deras uppfattning att den nuvarande ledningen inte har hjälpt kretsen i Växjö stift. De har fått en mycket erfaren ombudsman tilldelad för att stötta ledamöterna i kretsen i deras fackliga arbete.

Stommen i vårt lokala och regionala fackliga arbete är – som ni i kretsstyrelserna väl känner till – att arbetsgivaren betalar för fackligt arbete på arbetstid. Förbundet arbetar enligt modellen att fackliga förtroendevalda, som i sitt fackliga arbete på betald arbetstid får ledighet för att arbeta med fackliga frågor för förbundets medlemmar. Förbundet har centralt förhandlat fram ett PU-avtal, ett Personalpolitiskt utvecklingsavtal, som ger våra fackliga förtroendevalda möjlighet att arbeta fackligt hos alla arbetsgivare inom ett stift. Detta har, liksom hos er andra i förbundets kretsar, även gällt i Växjö stiftskrets. I KyrkA har varje krets  en ombudsman tilldelad som förhandlingsstöd. Så även Växjö stiftskrets. Växjö stiftskrets har i diskussioner med förbundet velat anställa en egen ombudsman för kretsen. Detta då man inte lyckats värva förtroendevalda med tidsuttag. Detta förslag att anställa en egen ombudsman har förbundsstyrelsen förklarat att det inte är en framkomlig väg eftersom en sådan lösning förutsätter att tjänsten ska finansieras med medlemsavgifter. Med andra ord förbundets medlemmar skulle få bära kostnaden för lokal facklig verksamhet som arbetsgivare idag betalar för. Jag tror mig veta att ni i kretsarna väl känner till detta, men jag vill vara tydlig med vad det är förbundsstyrelsen berättat för Växjö stiftskrets och på vilket sätt kretsen har fått stöd från förbundet.

Förbundsstyrelsen har alltid varit öppen för en dialog om kretsarnas behov. Vi har i många, långa och ihärdiga förhandlingar med arbetsgivarorganisationen verkat för att kretsarna ska få en optimal tid för uppdraget. Jag vet hur svårt det fackliga uppdraget är och att det kräver både engagemang och arbete. Jag vet hur det är att arbeta fackligt i kretsarna och nära medlemmarna. Men jag har alltid upplevt en stor glädje när förbundet har kunnat hjälpa medlemmar till en bra arbetsmiljö, när vi fått ge råd och stöd till medlemmar som är våra kollegor. Den samlade kunskapen om fackligt arbete och Svenska kyrkan och kyrkans verksamhet som finns i vårt förbund är ovärderlig. Det är något som vi måste värna om och inte låta gå medlemmarna ur händerna.

Dialogen i vårt förbund är oerhörd viktig, men dialogen måste också vara ömsesidig. Att som förtroendevalda i stiftskretsen i Växjö föra den i massmedia, att lämna sina uppdrag inom KyrkA och att använda sitt agerande som påtryckningsmedel är att stänga dialogen och inte att vara öppen för den. Det är inte ett moget ansvarstagande vare sig för kretsen eller för förbundet i sin helhet. Jag har tilltro till att det finns bättre sätt att agera på.

Angående debattörernas krav på att KyrkA skulle gå upp i ett större Sacoförbund.

För några år sedan skapade samma förslag en djup spricka i vårt förbund. Dessbättre fick förslaget den gången inte gensvar från övriga kretsar. Jag är övertygad om att ett sådant förslag skulle få motsatt effekt än vad debattörerna tror. Idag har alla som arbetar inom vårt förbund kunskap om Svenska kyrkan och Svenska kyrkans verksamhet och har hela sitt fokus där. I detta stycke är vi helt unika som fackförbund på svensk arbetsmarknad. Att gå över till ett stort förbund, som har sitt fokus på andra medlemsgrupper utanför Svenska kyrkan, skulle inte gynna förbundets medlemmar. Att vi dessutom skulle bli en liten minoritet i det förbundet skulle inte heller stärka medlemmarnas möjlighet att påverka de fackliga frågorna inom Svenska kyrkan.

Förbundsstyrelsen är alltid öppna för dialog och ett fortsatt samtal med kretsarna. Vi är inte varandras motståndare, utan jag är övertygad om att vi alla drivs av en vilja att verka för förbundets bästa. Jag förstår att du kanske funderar över det som står i massmedia om förbundet, men låt oss reda ut detta på ett rätt sätt, inte med hot eller utan riktig grund. Vi har i enlighet med kretsarnas önskan lämnat över granskningen av förbundet med sina kretsar till dem som är experter på det, som gör det på ett professionellt och oberoende sätt. Om då fel eller misstag framkommer låt oss då rätta till sådant så att ingen behöver fundera över hur det egentligen står till i KyrkA, varken centralt eller lokalt. I det stycket vill jag att vi hjälps åt för att få allt rätt. Givetvis ska vi göra ett bra förbund bättre, det är förbundsledningens och förbundsstyrelsens vilja. Det tror jag också är din vilja. Vi arbetar alltid med medlemmarnas bästa för ögonen.  Vi behöver använda all denna kraft till den avtalsrörelse som står framför oss.

Vi är öppna för fortsatt dialog och vi kommer att kontakta er i kretsarna för besök för att fortsatta dialogen med er i kretsstyrelserna. Ni är viktiga för förbundet och vi värnar er och er verksamhet och vill ge er arbetsro för medlemmarnas bästa.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Bror Holm

Förbundsordförande