Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2020-06-15

”LAS-utredningens förslag innebär sämre anställningsskydd”

Det menar Ylva Wåhlin, jurist på KyrkA, som ser stora risker med LAS-utredningen som föreslogs för regeringen den 1 juni. Här redogör Ylva Wåhlin för innehållet i korthet och vad detta betyder för dig som är anställd inom Svenska kyrkan.Regeringen tillsatte i maj förra året en LAS-utredning vars uppgift var att ge förslag på hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Men förslaget innebär i praktiken att många skulle sakna ett grundläggande anställningsskydd.Enklare att säga upp anställda av personliga skäl Att uppsägningen ska ha saklig grund ändras inte. Men om arbetsgivaren har upp till 15 anställda kan inte du som blir uppsagd få tillbaka din anställning om det visar sig att uppsägningen skedde utan saklig grund.I dessa fall blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd på minst åtta månadslöner för att ersätta ekonomisk förlust och den kränkning som uppsägningen inneburit. – Detta innebär tyvärr sämre anställningstrygghet, menar Ylva Wåhlin. Det blir också enklare för arbetsgivaren att säga upp av personliga skäl. Ändrade turordningsregler vid uppsägning Grundregeln är att anställningstiden fortfarande är utgångspunkten när det kommer till turordning.– Den med längst anställningstid har fortfarande företräde, säger Ylva Wåhlin, men tyvärr kan de nya reglerna lämna utrymme för arbetsgivarens godtycke om flera anställda har samma anställningstid. I förslaget bestämmer arbetsgivaren vem som får stanna i dessa fall. Idag är det åldern som avgör.Fler får undantas vid uppsägning Arbetsgivare som behöver säga upp sin personal på grund av arbetsbrist ska kunna undanta fem nyckelpersoner för verksamheten med ett tidsintervall på tre månader. Idag har företag, med högst tio anställda, möjlighet att undanta två av sina anställda.Ytterligare ett förslag är att ta bort arbetstagarorganisationens möjligheter att inom avtalsområdet slå ihop olika driftsenheter. – Med mindre turordningskretsar minskar möjligheterna att omplacera personal, säger Ylva Wåhlin. Varje driftsenhet turordnas var för sig.Skärpta krav på kvalifikationer vid omplacering Idag räcker det att du som anställd har ”tillräckliga kvalifikationer” för det nya jobbet om du blir omplacerad vilket innebär att du har möjlighet att få den utbildning du behöver för att klara uppgifterna.Men föreslaget innebär skärpta regler. – Nu måste du vara kvalificerad för nytt jobb helt utan upplärning och utbildning, säger Ylva Wåhlin. Även detta kan påverka chanserna för omplacering i samband med turordning.Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling Enligt förslaget är det arbetsgivarens ansvar att erbjuda sina anställda kompetensutveckling inom ramen för vad som är relevant för verksamheten och anställningen.Ansvaret innebär också att arbetsgivaren måste rapportera till arbetstagarorganisationen vilken kompetensutveckling som de anställda har fått. – Det är positivt att ansvaret för kompetensutveckling blir lagstadgat, säger Ylva Wåhlin. Det innebär att anställningsbarheten ökar inom olika delar av Svenska kyrkan och på övriga arbetsmarknaden.Men ansvaret prövas först när någon har blivit uppsagd och kan innebära att arbetsgivaren måste betala skadestånd på upp till tre månadslöner till de som varit anställda i mer än fem år. – Risken här är att det inte leder till kompetensutveckling utan till fler tvister, säger Ylva Wåhlin.Ändrade regler för visstidsanställning Anställningstryggheten och möjligheten att få en tillsvidareanställning ökar för dig med allmän visstidsanställning. Du har företrädesrätt till återanställning om du varit visstidsanställd i mer än nio månader under en treårsperiod, istället för som idag tolv månader inom treårsperioden.Kraven för att få företräde till en tillsvidareanställning eller provanställning är att du utan upplärning kan ta jobbet och att du har talat om för arbetsgivaren att du är intresserad av en tillsvidareanställning. Företrädesrätten gäller under den pågående tidsbegränsade anställningen inom driftenheten och inom kollektivavtalsområdet.– Risken är att arbetsgivaren kortar anställningstiden för att inte den tidsbegränsade anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning, kommenterar Ylva Wåhlin.
Kyrkfack nr 1 2020 KyrkA
PUBLICERAD 2020-03-11

Hur mår kyrkoherdarna?

I nummer 1 av Kyrkfack berättar vi om KyrkAs rapport om Kyrkoherdens arbetsmiljö: Kyrkoherdarna känner arbetsglädje - men många funderar på att sluta. Vi redogör också för KyrkAs krav i avtalsrörelsen. "Inte lögn, inte sant" är en ny bok om det starkt förändrade medielandskapet och nyhetsjournalistiken. Intervju med biskop Mikael Mogren, som vill vida på en kyrka med självförtroende.Kyrkfack nr 1 2020
KyrkA budskap slogan
PUBLICERAD 2020-01-31

KyrkAs krav i avtalsrörelsen

Kyrkans Akademikerförbund inledde den 22 januari avtalsrörelsen med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao). Målet är att ett nytt avtal ska vara klart den 31 mars i och med att det gamla treåriga avtalet löper ut. De avtal som är uppsagda och där parterna nu ska hitta en ny väg framåt tillsammans är framförallt löneavtalet och allmänna bestämmelser. Även Utlandsavtalet är uppsagt av arbetsgivarna.KyrkA:s yrkanden i avtalsrörelsen gäller bland annat löneavtalet, höjda pensionsavsättningar och att så många som möjligt innefattas i turordningskretsarna. I texten här nämner vi ett axplock av våra yrkanden för att senare återkomma till flera av dem. KyrkA yrkar också att alla särskilda ersättningar höjs med samma procentuella höjning som löneökningsutrymmet, men därutöver yrkas vissa särskilda satsningar. Bättre villkor för lägerverksamhet KyrkA vill ha bättre villkor för det arbete med lägerverksamheten. - Det utgår ingen extra ersättning vad gäller ob och övertid för de som har oreglerad arbetstid vid lägerverksamhet och det känns orättvist. Många jobbar också sena kvällar och helger i övrigt och det är viktigt att de kompenseras, säger förbundsordföranden Bror Holm. Vibeke Hammarström anser att ersättningarna generellt är låga och vill därför se en höjning, men även en tydlighet i vad som gäller. Ett av de områden som medlemmar framfört många klagomål är användandet av möjligheten att förskjuta arbetstid. KyrkA välkomnar en diskussion om användandet av denna paragraf och villkoren. Vid förskjuten arbetstid kan den anställde bli ombedd att jobba på en annan tid, men ersättningens storlek beror hur nära inpå man fått reda på det, förklarar hon. Klimatbonus KyrkA yrkar på en höjning av ersättningen i bilavtalet. Men ett viktigt yrkande gäller Svenska kyrkan och klimatet.- Vi vill se en klimatbonus för den som växlar över till el- eller hybridbil, och att arbetsgivaren kan tillhandahålla elcyklar där det är möjligt, säger Vibeke Hammarström. Rätt till särskild klädsel Arbetsgivarorganisationen föreslår att reglerna om arbetskläder avskaffas. Dessa regler handlar om exempelvis kaftaner för präster och högtidsdräkter för diakoner.- Detta behöver diskuteras, men om det krävs en viss klädsel då ska arbetsgivaren också bekosta det”, säger Bror Holm, ordförande i Kyrkans Akademikerförbund.Om det är klarlagt att det i tjänsten ingår att vikariera för kyrkoherden när denna är frånvarande till exempel vid semester, ska hänsyn tas till detta när ingångslönen fastställs och vid löneöversyner. Risktillägg för hot och våld Om arbetsuppgifterna innebär att arbetstagaren riskerar att utsättas för hot och våld finns inom flera branscher ett risktillägg. Mot bakgrund av den risk anställda i kontaktyrken löper har KyrkA yrkat att avtalet bör innehålla en skyldighet för arbetsgivare att arbeta förebyggande här. - Vi vill också se ett risktillägg i lönen eftersom hot och våld är en företeelse som förekommer, säger Vibeke Hammarström. KyrkA vill även lyfta möjligheten till samtal med psykolog och terapeut för grupper som jobbar i utsatta situationer. Det kan gälla också vid andra svåra frågor och även som en förebyggande åtgärd om någon ligger i farozonen för utmattning. Lokalt anställda i Skut Gällande utlandsavtalet är anställningen huvudfrågan. Skut överväger att de utsända istället ska bli lokalt anställda i den församling de arbetar i. - Det är en jättestor förändring. Här kommer skydd och kollektivavtal in om de ska anställas lokalt, säger Vibeke Hammarström. Detta är ett av våra yrkanden när det gäller utlandsavtalet. Medlemmar bör också erbjudas fler besök på mödravårdscentralen vid graviditet med bibehållna förmåner, samt ett tillägg till ökad tillfällig föräldrapenning.- Vi vill också ha en utvecklingstimme i veckan som kan ägnas till egna studier och reflektion kring det egna ansvarsområdet, säger Bror Holm. Både KyrkA och Skao har framfört till varandra att de hoppas på och kommer att arbeta för en god ton och en ömsesidig respekt under förhandlingarna. Parterna var även överens om att utgångspunkten är att löneökningarna bör följa industriavtalets lönenorm, det så kallade märket, och är därför beredda att invänta resultatet av förhandlingarna mellan industrins parter.  

Höjda avgifter a-kassan

Akademikernas a-kassa planerar att höja sina medlemsavgifter i oktober från 110 kronor till 145 kronor i månaden. Detta för att täcka kostnaderna som följer av den höga arbetslösheten under våren 2020.
Därför höjs avgiften

Semesterlagen - dina rättigheter

Nu är det snart semestertider och tid för återhämtning för de flesta. Din rätt till semesterdagar, semesterlön och semesterersättning finns nedtecknad i semesterlagen, men även ditt kollektivavtal har betydelse. Här beskriver Ylva Wåhlin vad som gäller.
Så tjänar du in betalda semesterdagar

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat artiklar som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal. Vår jurist ger dig råd om dina rättigheter på jobbet när spelreglerna plötsligt förändras och svarar på de vanligaste frågorna.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

Flyttar förbundsfullmäktige till oktober

Vi flyttar förbundsfullmäktige till oktober med anledning av Covid-19. Förbundsstyrelsen har gjort en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om folksamlingar och resande och kommit fram till att ledamöternas hälsa är prio.
Därför flyttar vi förbundsfullmäktige

Om Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Bra att veta för dig som har sökt bidrag ur stiftelsen är att du får svar på din ansökan i mitten av augusti 2020. Förseningen beror på att stiftelsens styrelsemöte har flyttats från den 31 maj till den 16 juni. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Christina Jansson på christina.jansson@kyrka.se

Detta gäller när en begravning filmas

Många begravningar filmas för att visa anhöriga i efterhand. Här redogör vår jurist, Ylva Wåhlin, om dina rättigheter och skyldigheter som officiant. Du får också en mall att använda som tillägg till ditt anställningsavtal. I tillägget dokumenterar du villkoren och slipper oklarheter kring filmningen.
Så slipper du krångel i efterhand

Madelene Grunnesjö - vår nya jurist och ombudsman

Vi hälsar Madelene Grunnesjö välkommen. Hon förstärker teamet som vår nya jurist och ombudsman. Här berättar hon om sig själv, sina förväntningar och hur hon kommer att kunna hjälpa dig som medlem.
Läs mer
Fyra färgglada böcker på ett bord

Inställda utbildningar pga Covid-19

Med anledning av Covid-19 är alla utbildningar inställda till och med oktober. De utbildningstillfällen som är inplanerade efter detta datum behöver vi återkomma om längre fram. Vi håller dig uppdaterad här på hemsidan.
Vårblommor

Tidningen KyrkFack flyttas fram

Vi har flyttat fram publiceringen av tidningen KyrkFack på grund av sjukdom. Du hittar de senaste nyheterna här på hemsidan och i vårt e-postutskick. Meddela oss din mest aktuella mejladress så att du kan vara säker på att få våra utskick.

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit den sista tiden i media, bl a om inköp, representation och boende. Här finner du en FAQ kring detta. Nu startar också en fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet. KyrkA inför också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner