Vi vet, vi vill, vi vågar

Vi kommer när du behöver oss. KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för de anställda, få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård. Kyrkans Akademikerförbund är det största fackförbundet för akademiker anställda i Svenska kyrkan. Våra största yrkesgrupper inom förbundet är präster, diakoner och församlingspedagoger. Har du råd att inte bli medlem?
 

Personlig rådgivning

Du får råd och stöd såväl inför din anställning som under anställningen. Vi förhandlar för dig när det gnisslar i samarbetet på jobbet eller ditt jobb är hotat. För dig som är chef eller arbetsledare kan du vända dig till Chefsrådgivningen med dina frågor och behov.
Bli medlem

Därför är jag med

"KyrkA ser min roll som pedagog och det ansvar för lärande jag har i församlingen", säger församlingspedagogen Tina Pederson.
Några medlemsröster

Medlem

KyrkA vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning för den anställde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.
Om medlemskapet

Nyheter

PUBLICERAD 2021-10-15

Distansarbete ställer nya krav

Pandemin har ritat om landskapet och gjort distansarbete till ett naturligt inslag i arbetslivet. För att få in nya arbetssätt behövs planering och det finns några saker att tänka på.Arbetslivet har förändrats och pandemin har öppnat upp för att distansarbete blir ett naturligt inslag i arbetsmiljön. Men det ställer nya krav på arbetsmiljön.– Givet att vi tar tillvara på fördelarna med digitala arbetssätt och belyser vad som fungerat mindre bra finns det vinster med distansarbete som till exempel minskad stress och bättre balans i livet, säger Johanna Sellgren, jurist och ombudsman på KyrkA. Det ställer också högre krav på policyer och riktlinjer för hur arbetet ska utföras på distans.Din chef är ansvarig för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt oavsett om du arbetar på distans eller på plats. En viktig hörnsten är en konstruktiv dialog med din chef som behöver involvera både dig som medarbetare och skyddsombudet i att gemensamt se över dina individuella förutsättningar för ett distansarbete och motverka arbetsmiljörisker. Att tänka på vid distansarbete • Arbetsgivaren behöver ta fram en distansarbetspolicy i samverkan med skyddsombud, fackligt förtroendevalda och medarbetaren. I denna ska det framgå hur rapportering av brister i arbetsmiljön ska gå till. • Gör en riskbedömning av arbetsmiljön och se över vilka risker som finns för minskat socialt samspel mellan kollegor, risk för ensamhet och isolering, risk för att arbetstiden tar för mycket tid i anspråk och motverkar den viktiga återhämtningen. • Lista vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för distansarbete och diskutera vilka resurser som behövs för att utföra arbetet. • Behovsanalys av arbetsplatsen. Hur många är på plats, vilka ytor som behövs och vilka behov av avskildhet finns? Digitala arbetssätt kräver kanske möjligheten att stänga om sig. • Kartlägg vilken utrustning som behövs hemma och på arbetsplatsen. • Försäkringar. Din arbetsgivare behöver se över försäkringsvillkoren så att trygghetsförsäkringen gäller för skador även vid distansarbete, men du behöver ha din hemförsäkring iordning.Checklistor och mer att läsa från Prevent Arbetsmiljö vid distansarbete Enkäter för att undersöka arbetsmiljön kan användas av till exempel chefen eller skyddsombudet.Så arbetar KyrkA för en bättre arbetsmiljöKyrkAs uppgift är att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och skapar en så bra arbetsmiljö som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Detta sker på flera sätt:• Förbundet förhandlar fram kollektivavtal med så bra villkor som möjligt, till exempel arbetstidsregleringar. • Ombudsmännen och de regionala skyddsombuden agerar i olika arbetsmiljöfrågor. • De lokala skyddsombuden arbetar med skyddsfrågor. • Arbete i skyddskommittén. • Förtroendemäns förhandlingsarbete där de tar hänsyn till arbetsmiljön i MBL-frågor. • Skyddsombud som säkerställer samverkan i arbetsmiljöfrågorna. • Att alla nivåer använder lagar och föreskrifter i det praktiska arbetsmiljöarbetet.Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller behöver råd.
PUBLICERAD 2021-10-15

Så besparar du barnen bråk om arvet

Det kan vara tufft att köpa sin första bostad i en tid när bostadspriserna ständigt sätter nya rekord. Om du som förälder har möjlighet att hjälpa dina barn ekonomiskt vid ett köp finns det en del att tänka på för att slippa missförstånd och senare arvskonflikter.Att föräldrar vill hjälpa sina barn i livets olika skeden är fullt förståeligt. Därför är det vanligt, och ibland kanske till och med ett måste, att de föräldrar som har möjlighet hjälper till med kontantinsatsen vid det första lägenhetsköpet för att en ung vuxen ska ha möjlighet att kunna flytta hemifrån.Om du är i den situationen som förälder kan det vara värt att fundera över hur du ska gå tillväga. Är pengarna tänkta som en gåva eller är de ett lån som barnet ska betala tillbaka? När ska återbetalningen i så fall ske? Om pengarna är tänkta som en gåva – är den då menad som ett förskott på arv eller ska den inte alls tas upp när du går bort? Är ekonomiska bidraget en gåva? Om ditt ekonomiska bidrag till bostadsköpet är en gåva betyder det att du som förälder inte tänker kräva någon återbetalning för den summa du bidragit med. Då är det viktigt att upprätta ett gåvobrev för att det ska vara tydligt hur gåvan ska hanteras den dagen du själv lämnat jordelivet. Genom gåvobrevet har du bland annat själv möjlighet att bestämma om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv efter dig eller inte. Om du inte upprättar något gåvobrev kommer gåvan däremot i regel att betraktas som ett förskott på arv och värdet av gåvan kommer därför avräknas barnets arvslott. Vill du låna ut pengarna? Är ditt ekonomiska bidrag till bostaden i stället menat att vara ett lån, betyder det att din avsikt är att du ska få tillbaka pengarna. Att upprätta en lånehandling (revers) mellan dig och ditt barn innebär en möjlighet att klargöra vad som egentligen gäller: när pengarna ska vara återbetalda, om någon ränta ska utgå, om skulden påverkas av en eventuell värdeökning av bostaden, vad som ska hända med beloppet om lägenheten säljs innan pengarna har återbetalats med mera. Sammantaget innebär en lånehandling en trygghet för både dig och ditt barn eftersom ni får tydliga ramar för lånet. Vad händer om ni blir oeniga? Utan tydliga ramar händer det inte allt för sällan att det uppstår delade meningar om vad det ekonomiska bidraget till bostaden egentligen handlade om. Det kan utlösa en konflikt som inte bara är juridiskt snårig utan även förstås blir tråkigt i en familjesituation. I ett rättsfall som Högsta domstolen har tagit ställning i var frågan om vem som har bevisbördan för om pengaröverföringen var en gåva eller ett lån. Domstolen fastslog då att det är den som påstår att det var en gåva som ska bevisa det. Att det ofta är närstående personer som är parter i dessa tvister medför inte att bevisbördan ändras eller att beviskravet sänks. Även i situationer mellan förälder och barn blir det upp till den som påstår att det är en gåva att bevisa det. Om inte det kan bevisas ska pengarna alltså återbetalas. När en tredje part är inblandad En annan omständighet som kanske kan komplicera saken är om barnet köper bostaden tillsammans med sin partner/sambo/make/maka, eller tänker sig att använda bostaden som gemensam bostad med denna. I en sådan situation är korrekta gåvohandlingar eller lånehandlingar, tillsammans med ett samboavtal eller ett äktenskapsförord, en förutsättning för att den del av kontantinsatsen som kommer från föräldern inte ska dras in i en eventuell bodelning om förhållandet skulle sluta i skilsmässa eller separation.Att upprätta handlingar som tydligt fastställer vad som gäller för pengar som lånas ut eller ges som gåva till barn är med andra ord inte bara ett bra skydd för att undvika osämja mellan syskon och föräldrar. Det är också ett sätt att undvika arvskonflikter och trassel vid skilsmässor och bodelningar.Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik är du alltid välkommen att kontakta HELP för att få juridisk hjälp och rådgivning utan timkostnad. Mejla gärna till info@helpforsakring.se eller ring kundtjänst på 0771–985 200. 
PUBLICERAD 2021-10-15

Befogenhetsprövningar – ett spel för galleriet?

I och med arbetsgivarreformen år 2000 skapades befogenhetsprövningen som skyddsnät för präster och diakoner med syftet att bevara ”predikstolens frihet” och förhindra uppsägningar och andra förändringar i anställningen av fel orsaker. Men hur väl skyddar detta i praktiken?Under närmare 20 år har professor emeritus Per Hansson intresserat sig för hur präster lever upp till sina vigningslöften och för tillsynen över präster. Han har följt utvecklingen i Svenska kyrkan efter år 2000 då arbetsgivarreformen genomfördes och kyrkan skiljdes från staten.Befogenhetsprövningen som är tänkt att skydda ”predikstolens frihet” innebär att en arbetsgivare inom kyrkan ska ha erhållit befogenhet från domkapitlet i stiftet för att kunna gå vidare med sina planer med åtgärder som till exempel uppsägning eller omplacering av en präst.Per Hansson har analyserat 89 fall där arbetsgivare har begärt befogenhetsprövning hos stiftens domkapitel. I mer än hälften av fallen ville arbetsgivaren säga upp eller avskeda prästen. Majoriteten av de övriga ärendena handlade om varningar och omplaceringar. Domkapitlet ska inte ta ställning i sak utan bara konstatera att ärendet inte handlar om hur medarbetaren utövar sitt uppdrag när det gäller lära, förvaltning av vigningstjänsten och efterlevnad av vigningslöften.– Det finns brister i systemet som till exempel att det räcker för arbetsgivaren att bara tala om att ärendet inte har att göra med utövandet av ämbetet för att få bifall, fortsätter Per Hansson. Arbetsgivarens uppgifter ska tas för godo, men inte prästens. Det finns även fall där arbetsgivaren inte har fått bifall men trots det fortsätter med arbetsrättsliga åtgärder. Skyddet behöver stärkas menar han.Missa inte Per Hanssons föreläsning den 30 november. Här presenterar han sin analys om hur befogenhetsprövning fungerar i praktiken och resonerar kring hur skyddet för ”predikstolens frihet” kan stärkas.Läs mer och anmäl dig här

Föreläsningar för dig som är 60+

KyrkA värnar om dig som är senior och lanserar nu en serie föreläsningar. Kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Läs mer och anmäl dig här

Utbildningstorget

Fyll på dina kunskaper i höst. Kika in här för hitta de senaste föreläsningarna, kostnadsfria för dig som är medlem. Varmt välkommen!
Ta reda på mer

Skyddsombudens dag

Den 27 oktober firar vi Skyddsombudens dag för att uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag. I år välkomnar SACO alla skyddsombud och andra arbetsmiljöintresserade till detta seminarium om det aktuella temat kognitiv arbetsmiljö.
Läs mer och anmäl dig här

Svenska kyrkans avtal 2020

Här hittar du Svenska kyrkans avtal 2020, utlandsavtalet, avtalet om bilersättning, omställningsavtalet vid arbetsbrist, pensionsavtalet (2017), och kollektivavtalet om tjänstepension.
Svenska kyrkans avtal 2020 (logga in)

Juristhjälp i privatlivet

Nu kan du som är medlem i KyrkA få juridisk rådgivning i privatlivet kring allt från att upprätta viktiga avtal som testamente, framtidsfullmakt och äktenskapsförord till att hantera händelser som vårdnadstvister, skilsmässa och id-kapning.
Allt om nya förmånen

SPU - Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Du som har ansökt om bidrag ur Svenska prästerskapets understödsstiftelse kan ansöka till första halvåret 2022.
SPU – Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Rabatt på SJ-resor

Som medlem i Kyrkans Akademikerförbund får du 10 procent rabatt på alla tågresor med SJ. Du behöver boka din resa i bokningsportalen via länken för att få förmånen.
Boka rabatterad resa här (logga in)

Kyrkans pensionskassa

Kyrkans pensionskassa lanserar en ny version av Mina sidor där nu även pensionärer och tidigare anställda ska kunna logga in och se sin tjänstepension, återbetalningsskydd, löneuppgifter och tidigare anställningar.
Beräkna din pension här

Aktuellt i spåren av Covid-19

Här har vi samlat information som berör Covid-19 och förändringar i arbetsvillkoren. Bland annat hittar du svar på frågor om korttidsarbete och du som arbetsgivare får en avtalsmall för lokalt kollektivavtal.
Samlingssida – aktuellt i spåren av Covid-19

KyrkA i media

KyrkA svarar här på uppgifter som förekommit det senaste året i media, bl a om inköp, representation och boende. En fördjupad extern granskning av KyrkAs ekonomi och verksamhet har gjorts under året. KyrkA införde också nolltolerans mot alkohol.
KyrkA i media
Gratis medlemskap i 3 månader. Har du råd att inte bli medlem?

Marknadens bästa inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 33 000 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte.
Medlemsförmåner

Medlemsförsäkringar gratis i 6 mån

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler. De sex första månaderna är gratis.
Medlemsförmåner

Medlemslån i bank

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.
Medlemsförmåner