SPU - Svenska präster­skapets understöds­­stiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

Stiftelsen riktar sig till präster

Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av den senaste ingivna deklarationen till skattemyndigheten.

Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

Ansökan 

Ansökan här gäller första halvåret 2020. Sista ansökningsdag är 4 november 2019.

Svar till sökande lämnas innan januari månads utgång 2020.

Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse

Östermalmsgatan 68 A

114 50 Stockholm


Ytterligare information om stiftelsen

Kontakta Christina Jansson på KyrkA. Epost: christina.jansson@kyrka.se

 

 

Läs mer