KyrkAs svar till Aftonbladet 3 februari

Förbundsstyrelsens svar på Aftonbladets frågor 3 februari 2020

När vi ställt frågor, om de 500 000 kronor som misstänks ha försvunnit, har det enda svar vi har fått varit att det handlat om missuppfattningar. Vi har pratat med flera personer som uppger att det inte handlar om missuppfattningar och att frågan tagits upp både i arbetsutskottet och under ett möte med krets-ordförandena. När upptäckte Vibeke Hammarström att pengarna misstänktes vara borta och vad har hon gjort åt det? 

Den som hade missuppfattat detta från början, Håkan Stiberg, har kontaktat Aftonbladet och bett er upphöra sprida denna felaktiga information. Nu återkommer ni med samma felaktiga uppgifter.

Håkan Stiberg skrev tyvärr ner sin missuppfattning i interna mail. Detta spreds MOT hans vilja bland annat till media.

Se för övrigt svar nedan

Enligt deltagare på det mötet som hölls i december med krets-ordförandena så ska frågan ha tagits upp. Vibeke Hammarström uppgav då att hon hade anlitat två revisorer/ekonomer för att granska vart pengarna hade tagit vägen. Vilka var det som hade anlitats och vad kom de fram till?   

Denna fråga var inte uppe vid det mötet. Se för övrigt svar nedan

Är saken med de misstänkt försvunna pengarna polisanmäld och i så fall varför/varför inte?

Det finns inte grund för polisanmälan – återigen – detta är en missuppfattning från en före detta ledamot i presidiet som inte fick hela historien klart för sig.

Se för övrigt svar nedan

Enligt uppgift till Aftonbladet ska Vibeke Hammarström ha skyllt de misstänkt försvunna pengarna på förbundets tidigare ledning. Stämmer det och i så fall varför?

Det finns ingen anledning att skylla något på någon.

Se för övrigt svar nedan

Om pengarna misstänks ha försvunnit redan under den gamla ledningen tid, hur kommer det sig att det uppdagades först 2019?

Detta är felaktig information. Detta uppdagades i mars 2014 men återigen: detta är inget problem då de återfanns.

 

Se svar nedan

Varför har Vibeke Hammarström uppgett att affären med de misstänkt försvunna pengarna skulle mörkas för förbundsstyrelsen?

Det fanns inget att berätta när revisorerna hittade pengarna – det fanns heller inget att mörka.

Se svar nedan

 

Angående de påstått försvunna 500 000 kronorna

När Vibeke Hammarström tillträdde som förbundsdirektör för förbundet 2014 gjorde hon en genomgång av förbundets placeringar. Detta ledde sedan till en översyn av Kyrkans Akademikerförbunds placeringspolicy. Bland annat föreslog Vibeke Hammarström till arbetsutskottet och revisorerna att policyn bör ändras så att förflyttning av kapital aldrig ska göras av en enda person utan alltid av två personer. Det blev sedan också förbundsstyrelsens beslut.

Att Vibeke Hammarström föreslog denna uppstramning av policyn av säkerhetsskäl talar i sig emot de insinuationer som Aftonbladet tillåter sig göra. Vidare föreslog hon en tydligare etisk hållning vid placeringar av medel och det beslöts att förbundet skulle gå in mer på etiska placeringar. Som en följd av detta avvecklades därför de placeringar i hedgefonder som förbundet tidigare haft. I samband med denna genomgång kunde arbetsutskottet inte återfinna 500 000 kr, dvs. från årsskiftet 2013-2014 kunde 500 000 kr inte återfinnas. Auktoriserade revisorer anlitades för att återfinna dessa medel. De auktoriserade revisorernas genomgång visade att de 500 000 kronorna under årsskiftet 2013/2014 befunnit sig i transit mellan två fonder varför de inte omedelbart återfanns. Denna fråga hanterades ej av förbundsstyrelsen 2014 då de auktoriserade revisorerna kunde fastställa placeringen av de 500 000 kronorna i Kyrkans Akademikerförbunds räkenskaper.

Givetvis gjordes revisioner för 2013 och 2014 – liksom för alla år – av extern auktoriserad revisionsbyrå utan anmärkningar.

När denna händelse råkade nämnas – fem år senare – 2019 – i arbetsutskottet var det i ett annat sammanhang. Ledamoten i arbetsutskottet Håkan Stiberg var tvungen att avvika tidigare från detta arbetsutskott och deltog inte under hela sammanträdet. Håkan Stiberg har tydligt tagit avstånd från de interna brev till förbundsstyrelsen där han lyfter denna icke-fråga. Detta skrevs innan han hade hela bilden klar för sig och under stark påverkan av förbundsjuristen. Håkan Stiberg har sedermera på alla sätt meddelat att han missuppfattat frågan. Han har både till förbundsstyrelsen, till ordförandemötet, till Kyrkans Tidning, till kretsar och till Aftonbladet meddelat att han helt hade missuppfattat frågan gällande de 500 000 kronorna, både vad gäller tidpunkt och att de skulle vara försvunna.

Ändå väljer Aftonbladet att vinkla detta som en ”skandal”.

 

För förbundsstyrelsen

Bror Holm, förbundsordförande

Annika Svensson, Vice ordförande

Kent Österdahl, andre vice ordförande i förbundsstyrelsen

Håkan Stiberg, före detta ledamot i arbetsutskottet och ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Härnösandskretsen