Arbetsskadeutredningen har presenterat sitt slutbetänkande

14 september presenterade utredaren Dan Holke slutbetänkandet gällande en bättre arbetsskadeförsäkring; ”En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet”.

KyrkAs förbundsdirektör Vibeke Hammarström Falk kommenterar:

– KyrkA välkomnar förslaget och ser att det innebär många förbättringar på ett antal områden. Både vad gäller livränta och arbetsskador har utredaren uppmärksammat behovet av könsneutralitet, möjlighet att faktiskt beviljas stöd samt att ersättningen ska vara beräknad utifrån faktisk inkomst. Vad gäller livränta, som ska ersätta inkomstförlust, föreslår utredningen att denna ska indexeras mot inkomstindex och att taket för livräntan höjs från dagens 7,5 prisbasbelopp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket i praktiken motsvarar 10 prisbasbelopp. Idag kan det dröja flera år innan en försäkrad får livränta. I slutbetänkandet anges också att Försäkringskassan ska initiera en livränteprövning senaste dag 551 under en långtidssjukskrivning. Likaså föreslås att det så kallade varaktighetskravet, att en läkare skriver en prognos på 365 dagar minskas med hälften. Allt detta är förbättringar som ökar möjligheten för våra medlemmar att få livränta och få en rimlig nivå på sin livränta.

–  När det gäller arbetsskadeförsäkringen har utredaren fångat upp behovet av en tydligare och mer rättssäker prövning på flera olika sätt. Ett exempel är undantagen för vissa psykosociala förhållanden som föreslås utgå. Sammantaget ett mycket bra slutbetänkande från arbetsskadeutredningen. Dan Holke var tidigare chef för LO TCO Rättsskydd och har en gedigen kunskap om svårigheterna med dagens system, summerar Vibeke Hammarström Falk.

I samband med presentationen hölls en pressträff med äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje och utredaren Dan Holke.

Läs mer och se pressträffen genom att klicka här.