Foto: Kerstin Stickler

Biskop Eva: Vi skriver kyrkohistoria!

Nu är det avgjort. Stiftsstyrelsen kan inte säga upp biskop Eva i Härnösands stift. Det meddelande Svenska kyrkans överklagandenämnd på tisdagen. KyrkA, som varit ombud för biskop Eva, har argumenterat för att en biskop endast kan sägas upp om hen har förklarats obehörig av kyrkans ansvarsnämnd vilket inte har varit fallet här.

Svenska kyrkans överklagandenämnd meddelande den 26 januari att de upphäver beslutet om att säga upp biskop Eva Nordung Byström. Ett beslut som togs av stiftsstyrelsen i Härnösands stift den 22 september 2020. Men biskop Eva har inte förklarats obehörig av kyrkans ansvarsnämnd och uppsägningen är därför inte giltig.

”Min hand är fortfarande utsträckt till stiftsstyrelsen”

– Jag känner en otrolig lättnad över beslutet, säger Eva Nordung Byström. Det är en stor glädje att jag får fortsätta vara och verka som biskop i Härnösands stift. Nu kan vi ägna all vår energi åt att arbeta med de verkliga frågorna i stiftet men även de viktiga frågorna om arbetsmiljön på stiftskansliet.

– Det finns en sorg över det som hänt men min hand är fortfarande utsträckt till stiftsstyrelsen. Det är nu upp till dem att svara på detta menar hon.

Vad betyder detta för Svenska kyrkan?

– Det betyder oerhört mycket för Svenska kyrkan som vi känner den, betonar Eva Nordung Byström. Nu tydliggörs det att Svenska kyrkan är en episkopal kyrka. Det är ett viktigt beslut så att det som hände mig inte händer fler biskopar.

I och med detta beslut har gränserna för förtroendevaldas befogenheter i en stiftsstyrelse klargjorts. Överklagandenämnden har även visat att kyrkoordningen är ett kyrkorättsligt dokument och lagt fast en tolkning i denna centrala och principiellt viktiga fråga. – Nu har vi skrivit kyrkohistoria, ler Eva Nordung Byström.

Värdefullt stöd från förbundet

–  Stödet från förbundet har varit otroligt värdefullt. Att inte vara ensam och utelämnad i den svåra situation jag befann mig i har betytt väldigt mycket. Bror och Vibeke fanns där för mig i förhandlingarna och gav mig mod och möjlighet att gå i svaromål.

–  De stöttade mig med överklagan till Överklagandenämnden och gjorde även en kyrkorättslig utredning för min och andra biskopars skull. KyrkA har varit tydliga med att Svenska kyrkan har en egen ordning och att den ska följas. Jag har haft ett fantastiskt stöd av mina företrädare. Jag är så tacksam för det.

Överskred sina befogenheter

Överklagandenämnden menar att styrelsen för Härnösands stift överskred sina befogenheter när den fattade sitt beslut om att biskopen skulle sägas upp.

– Att uppsägning av en biskop inte regleras i Kyrkoordningen ger utrymme för tolkningar, menar Johan Munck, Överklagandenämndens ordförande. Men mot bakgrund av att en biskopstjänst är en central post och tillsätts genom val, utnämning och vigning är det främmande att en stiftsstyrelse skulle kunna säga upp en biskop. Det är enbart Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar som har mandat att förklara biskopen obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Därför kan inte stiftsstyrelsen ta beslut om att säga upp Eva Nordung Byström, säger Johan Munck.
Beslutet var enhälligt och är slutligt i frågan och kan inte överklagas.

”Ödesfråga för Svenska kyrkan”

Det menar förbundsordförande Bror Holm som tillsammans med förbundsdirektör Vibeke Hammarström har varit biskop Evas fackliga företrädare i överläggningar med stiftsstyrelsen och ombud i yttrandet till Överklagandenämnden.

Förbundsordförande Bror Holm är lättad och glad över Överklagandenämndens beslut:
– Vi hade inte varit samma kyrka imorgon om utgången hade varit en annan. Detta var en viktig ödesfråga för Svenska kyrkan. Stiftsstyrelsens beslut stred mot den ordning vi har i Svenska kyrkan och det har nu Överklagandenämnden slagit fast.

Bror Holm efterlyser dock med anledning av det skedda ett förtydligande av Kyrkoordningen: – Liksom kyrkoherdens roll klargjordes behöver biskopens ställning befästas på ett tydligare sätt i Kyrkoordningen.

Unikt ärende som aldrig tidigare prövats

– Detta ärende är unikt i sitt slag och denna fråga har aldrig tidigare prövats, förklarar Vibeke Hammarström. Kyrkoordningen är inte tydlig med hur denna fråga ska lösas utan den måste tolkas i detta hänseende. Vi är mycket glada att Överklagandenämnden gör samma tolkning som både biskop Eva och KyrkA har gjort.

– Detta är egentligen inte en krock mellan arbetsrätt och kyrkorätt utan en fråga om vilka befogenheter ett visst organ har rent kyrkorättsligt, säger Vibeke Hammarström.

– Som ombud för biskopen betonade vi i överklagan att den arbetsgivarroll som stiftsstyrelsen har är av rent teknisk natur, fortsätter Vibeke Hammarström. Den är inte avsedd att omkullkasta en vald biskops ämbete eller Svenska kyrkans självförståelse.

Vi har inget att invända mot att en stiftsstyrelse för det fall att en biskop förlorat sin behörighet har rätt att avsluta anställningen. Detta under förutsättningen att ansvarsnämnden beslutat att biskopen inte längre innehar behörighet som biskop. Men det finns inget stöd i Kyrkoordningen för att en stiftsstyrelse skulle ha rätten att bedöma hur en biskop utövar sitt ämbete, hur en biskop agerar som ordförande i domkapitlet eller som i förekommande fall hur en biskop agerar som ordförande i stiftsstyrelsen.

Det är viktigt att Svenska kyrkan respekterar sin egen ordning. Biskopen och biskopsämbetet är en egen kyrklig myndighet och stöd för detta finns bland annat i den så kallade Personalutredningen som betonar biskopens självständiga ställning. Likaså betonar Personalutredningen att stiftets möjligheter att utöva arbetsgivarfunktioner är ”avsevärt begränsat”, fortsätter Vibeke Hammarström.

Foto: Kerstin Stickler

Text: Marianne Wijkmark, KyrkA.