Detta innebär de nya LAS-reglerna

Regeringen har fattat beslut om att framlägga en proposition om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS och om nya regler för att underlätta omställning. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Lagändringarna i denna proposition föreslås träda i kraft den 30 juni 2022. De nya reglerna gäller i så fall från den 1 oktober 2022.

Just nu pågår förhandlingar om hur dessa förändringar kommer påverka det nu gällande avtalet för anställda i Svenska kyrkan. Nedan kan du läsa om vad några av de föreslagna förändringarna kan innebära:

Uppsägning från arbetsgivaren ska grunda sig på sakliga skäl istället för saklig grund. Uppsägning ska fortsatt baseras på att det råder arbetsbrist eller att uppsägningen sker av personliga skäl.

KyrkAs kommentar: Det är dock fortfarande oklart exakt vad denna förändring innebär. Idag finns en praxis från Arbetsdomstolen vad saklig grund innebär. Det är rimligt att bedömningen av sakliga skäl ska ha sin utgångspunkt i nuvarande praxis.

• Ändring av omplaceringsskyldigheten inför uppsägning av personliga skäl
Att arbetsgivaren ska vidta stödjande åtgärder vid uppsägning på grund av personliga skäl kvarstår, men det kan räcka med endast ett erbjudande om omplacering av den anställde för att arbetsgivaren ska ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

KyrkAs kommentar: Idag har arbetsgivare en omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl endast i de fall en medarbetare inte kan sägas rå för sin misskötsel. Imorgon kanske endast ett erbjudande om omplacering ska anses vara tillräckligt.

• Turordning vid uppsägning
Förslaget innebär att arbetsgivaren ska kunna undanta tre anställda från reglerna om turordning för uppsägning i de fall uppsägningen handlar om arbetsbrist. Villkoret är att det går minst tre månader mellan det att undantagen används. Detta ska gälla alla arbetsgivare oavsett antal anställda. Regeln ska vara dispositiv, det vill säga att avvikelser ska kunna göras genom kollektivavtal.

KyrkAs kommentar: förhandlingar om detta pågår just nu mellan KyrkA och Skao samt övriga parter på Svenska kyrkans område.

• Arbetsgivaren behöver inte betala ut lön under pågående tvist
Idag gäller att din anställning består under hela tvistetiden om du blir uppsagd och KyrkA påkallat tvist och eventuellt driver ditt ärende till domstol.
Om propositionen antas så är huvudregeln att anställningen upphör efter uppsägningstiden.
En anställning upphör i så fall vid uppsägningstidens slut, även om uppsägningen är tvistig. Arbetsgivaren behöver därför inte betala lön under en pågående tvist om uppsägning eftersom anställningen inte består under tvistens gång. Som anställd har du fortfarande möjlighet att ogiltigförklara en felaktig uppsägning eller avskedande. För att kompensera att anställningen inte består under en tvist och motverka uppsägningar finns förslag om att en arbetsgivare ska drabbas av höga allmänna skadestånd om domstol finner att uppsägningen saknade sakliga skäl. Enligt den föreslagna regeln kan lön utgå retroaktivt till arbetstagaren, om Arbetsdomstolen ogiltigförklarar uppsägningen.

KyrkAs kommentar: detta är en mycket radikal förändring och kommer att drabba uppsagda medlemmar hårt under tiden som tvisten pågår då ingen lön utgår under tvistetiden. Däremot kan medarbetaren få a-kassa. Om medarbetaren vinner målet kan ersättning för lön utdömas av domstolen.

• Skadestånd vid felaktiga uppsägningar och avskedanden
Eftersom en anställning som huvudregel ska upphöra vid utgången av uppsägningstiden, trots tvist om giltigheten, föreslås att de allmänna skadestånden vid felaktiga uppsägningar och felaktiga avskedanden ska höjas betydligt. Allmänna skadestånd utdöms för den kränkning som den felaktiga uppsägningen eller avskedandet inneburit för den anställde.

I nuvarande rättspraxis ”kostar” en felaktig uppsägning eller ett felaktigt avskedande cirka 100.000 – 130.000 kronor. Lägre allmänt skadestånd kan utdömas om domstolen anser att den anställde agerat på ett oönskat sätt och bidragit till situationen. Denna förändring kommer att innebära väsentligt höjda skadestånd vid felaktiga uppsägningar eller avskedanden.

• En ny regel vid så kallad hyvling föreslås
Detta innebär en omplacering till lägre tjänstgöringsgrad. Vid en omorganisation där arbetsgivaren erbjuder den anställde en tjänst med lägre sysselsättningsgrad innebär förslaget att arbetsgivaren ska följa turordningsregler. Den med kortast anställningstid är den som ska få omplaceringserbjudandet och den anställde behåller sin ordinarie sysselsättningstid och lön i upp till tre månader.

• Tidsbegränsad anställning – AVA blir SÄVA
Anställningsformen allmän visstidsanställning upphör och ersätts med särskild visstidsanställning. Särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd i mer än tolv månader, under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren haft särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Arbetsgivaren ska ha en skyldighet att i samband med en SÄVA skriftligen upplysa arbetstagaren om att det är fråga om en SÄVA (jfr. dagens informationsregel 6 § c lagen om anställningsskydd).

KyrkAs kommentar: dessa regler är dispositiva men kan innebära ökat skydd för tidsbegränsat anställda då det är lättare att få en tillsvidareanställning.

• Heltid som norm
Heltidsanställning ska enligt lagen om anställningsskydd vara huvudregel, om inget annat avtalas. Arbetstagare ska ha rätt till en skriftlig förklaring om en anställning inte omfattar heltid.

• Kompetensutveckling under arbetslivet
Ett offentligt omställningsstudiestöd ska göra det enklare för dig som är mitt i arbetslivet att vidareutbilda dig med hjälp av studiestöd. Studiestödet tillsammans med lån kommer att kunna motsvara minst 80 procent av lönen. De som är yrkesaktiva får möjlighet att studera upp till 44 veckor (ett år).

KyrkAs kommentar: I skrivande stund har förhandlingar mellan KyrkA och Skao och övriga parter på kyrkans område återupptagits om ett nytt omställningsavtal som i så fall ska ersätta det nuvarande omställningsavtalet.

Källa:
Regeringen, https://regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-omstallning/arbetsratten-reformeras/