Distansarbete ställer nya krav

Pandemin har ritat om landskapet och gjort distansarbete till ett naturligt inslag i arbetslivet. För att få in nya arbetssätt behövs planering och det finns några saker att tänka på.

Arbetslivet har förändrats och pandemin har öppnat upp för att distansarbete blir ett naturligt inslag i arbetsmiljön. Men det ställer nya krav på arbetsmiljön.

– Givet att vi tar tillvara på fördelarna med digitala arbetssätt och belyser vad som fungerat mindre bra finns det vinster med distansarbete som till exempel minskad stress och bättre balans i livet, säger Johanna Sellgren, jurist och ombudsman på KyrkA. Det ställer också högre krav på policyer och riktlinjer för hur arbetet ska utföras på distans.

Din chef är ansvarig för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt oavsett om du arbetar på distans eller på plats. En viktig hörnsten är en konstruktiv dialog med din chef som behöver involvera både dig som medarbetare och skyddsombudet i att gemensamt se över dina individuella förutsättningar för ett distansarbete och motverka arbetsmiljörisker.

Att tänka på vid distansarbete

Arbetsgivaren behöver ta fram en distansarbetspolicy i samverkan med skyddsombud, fackligt förtroendevalda och medarbetaren. I denna ska det framgå hur rapportering av brister i arbetsmiljön ska gå till.
Gör en riskbedömning av arbetsmiljön och se över vilka risker som finns för minskat socialt samspel mellan kollegor, risk för ensamhet och isolering, risk för att arbetstiden tar för mycket tid i anspråk och motverkar den viktiga återhämtningen.
Lista vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för distansarbete och diskutera vilka resurser som behövs för att utföra arbetet.
Behovsanalys av arbetsplatsen. Hur många är på plats, vilka ytor som behövs och vilka behov av avskildhet finns? Digitala arbetssätt kräver kanske möjligheten att stänga om sig.
Kartlägg vilken utrustning som behövs hemma och på arbetsplatsen.
Försäkringar. Din arbetsgivare behöver se över försäkringsvillkoren så att trygghetsförsäkringen gäller för skador även vid distansarbete, men du behöver ha din hemförsäkring iordning.

Checklistor och mer att läsa från Prevent
Arbetsmiljö vid distansarbete
Enkäter för att undersöka arbetsmiljön kan användas av till exempel chefen eller skyddsombudet.