Framtidsfullmakt – bestäm nu vad som ska hända sen

2017 fick Sverige en ny lag som är användbar för många. Den innebär att du redan nu kan bestämma vem som ska sköta dina angelägenheter om du i framtiden inte kan göra det själv. Dessvärre riskerar vi alla att råka ut för t ex sjukdom eller olycksfall som gör det svårt eller rent av omöjligt att sköta ekonomiska och personliga åtaganden. Därför kan man utse någon man litar på till sitt ombud med hjälp av en framtidsfullmakt, antingen för samtliga angelägenheter eller för bara några av dem.

Framtidsfullmaktens formkrav

Det finns en del regler som man måste förhålla sig till. Fullmakten måste t ex uppfylla vissa formkrav för att vara giltig. Det betyder att den ska vara skriftlig, daterad och bevittnad av två vittnen. Vittnena ska förstå att det rör sig om en framtidsfullmakt och vara samtidigt närvarande när fullmaktsgivaren skriver under den eller intygar sin underskrift.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren som det heter, ”varaktigt och i huvudsak” inte längre kan ta hand om de angelägenheter fullmakten gäller. Det är fullmaktshavaren, den som har fått i uppdrag att ta hand om angelägenheterna, som bedömer om det finns anledning för framtidsfullmakten att träda i kraft.

Att utse en granskare

Det finns ingen offentlig tillsyn av framtidsfullmakter. Däremot kan fullmaktsgivaren utse någon som granskar de uppgifter som fullmaktshavaren utför. Denne granskare kan kräva redovisning från fullmaktshavaren och har också rätt att återkalla fullmakten. Detta ska i så fall framgå av fullmakten.

Som fullmaktsgivare kan du också själv återkalla framtidsfullmakten genom att helt enkelt återta eller förstöra den. Det förutsätter dock att du har tillräcklig rättshandlingsförmåga, det vill säga att du är vid dina sinnens fulla bruk.

Ovanstående ger en kort överblick av vad en framtidsfullmakt innebär men tänk på att det kan finnas mer att ta ställning till. Om du har juristförsäkringen KyrkAs Privatjuridik är du alltid välkommen att kontakta juristerna på HELP om du vill upprätta en framtidsfullmakt eller veta mer. Det ingår kostnadsfritt i din försäkring.