Ny lag förstärker konsumentskyddet

Från den 1 maj i år har vi en ny konsumentköplag* som ersätter den tidigare lagen från 1990. Här gör vi nedslag i viktiga förändringar kring digital utveckling, förstärkt konsumentskydd och köp av levande djur.

Varor och tjänster med digitalt innehåll

Avsikten med den nya lagen är bland annat att modernisera konsumenträtten när det gäller köp av digitala varor och tjänster, och att anpassa reglerna till utvecklingen på den digitala marknaden.

Några nyheter:
• Lagen kan tillämpas på digitalt innehåll som datorprogram, applikationer, spel och musik, och på digitala tjänster som streamingtjänster, sociala medier och video- och ljuddelningstjänster.

• Lagen gäller även för digitala tjänster där du som konsument ska ”betala” med att tillhandahålla dina personuppgifter (istället för att betala med pengar) för att använda tjänsten.

• Reglerna för leverans och dröjsmål med att leverera eller betala, vad som räknas som fel, vem som har ansvar för felet och vilken felpåföljd som kan krävas tillämpas i princip på samma sätt på fysiska varor som på de digitala varor och tjänster som lagen nu omfattar.

• Säljare kan bli ansvariga för fel i digitala varor som uppstår på grund av bristande uppdateringar av mjukvaran i en produkt.

Förstärkt konsumentskydd

För att stärka skyddet för oss konsumenter, och för att förbättra hur länge varor ska förväntas hålla, införs nya regler för hur länge en säljare ansvarar för vad som kallas ”ursprungliga fel”.

Några nyheter:
• Ett fel som visar sig inom två år efter att varan avlämnades ska anses vara ett fel som säljaren svarar för, om inte denne kan visa något annat eller om det inte är förenligt med varans eller felets art (tidigare gällde endast sex månader).

• En av anledningarna till den här förlängningen är att effekten bör bli att marknaden, åtminstone i viss utsträckning, nu styrs mot att höja kvaliteten och producera mer hållbara varor. Den längre fristen betyder att fler konsumenter med framgång kan reklamera fel i ett senare skede. Det i sin tur medför att det blir kostnadseffektivt för säljare att verka för och att producera mer hållbara varor.

• Om du vill ha en felaktig vara reparerad eller utbytt mot en ny ska du, som det heter, göra varan tillgänglig för säljaren. Denne ska då ta tillbaka den felaktiga varan på sin egen bekostnad.

• Du kan inte häva ett köp om säljaren kan bevisa att felet är ”ringa”. Tidigare hade konsumenten rätt att häva ett köp om felet var ”av väsentlig betydelse” men i den nya lagen flyttas alltså bevisbördan från konsumenten till säljaren.

Köp av levande djur

Särskilda regler gäller nu om du ska köpa levande djur. Syftet är att skapa en bättre ordning för både säljare och konsumenter och att bidra till en god respekt och välfärd för djur.

Några nyheter:
• Som nämndes ovan är fristen förlängd från sex månader till två år när det gäller hur länge en säljare ska ansvara för ett ursprungligt fel. Ett undantag görs dock vid köp av just levande djur – där gäller istället sex månader som den tid under vilken ett fel som utgångspunkt ska anses vara säljarens ansvar.

• En särskild regel införs när det gäller undersökning av ett levande djur innan ett köp. Om konsumenten har undersökt djuret, eller låtit bli att undersöka det trots att säljaren har uppmanat till det, begränsas möjligheten för konsumenten att hävda att något är fel med djuret.

• I lagen införs en uttrycklig hänvisning till djurskyddslagen, som gäller under alla stadier av ett köp.

Den här nya konsumentköplagen gäller för varor och tjänster där köpet är gjort från och med den 1 maj 2022. För varor och tjänster som är köpta innan dess gäller den gamla konsumentköplagen.

* Bakgrunden är två nya EU-direktiv, där det ena handlar om att tillhandahålla digitalt innehåll och digitala tjänster och det andra behandlar försäljning av varor. Lagen gäller när du som privatperson köper något av en näringsidkare, som vi här kallar säljare. Om du köper en vara eller tjänst av en annan privatperson gäller i stället köplägen och avtalslagen.

Text: Bianca Rönngren, jurist på HELP Försäkring.