Så kan du skydda din ägodel i en bodelning

Genom äktenskapsförord kan makar bestämma om egendom ska vara enskild, hållas utanför en bodelning och behållas av ägaren vid en separation. Här kan du lära dig mer om vilka arvsrättsliga konsekvenser enskild egendom har.

Till att börja med är enskild egendom något som makar inte behöver dela med sig av vid en skilsmässa, vilket också är anledningen till att makar kan välja att göra viss egendom enskild genom ett äktenskapsförord. Det kan till exempel handla om ett generationsskifte eller liknande men medför i varje enskilt fall också andra arvsrättsliga konsekvenser.

Arv mellan makar

Makar ärver varandra enligt lag under förutsättning att de har gemensamma barn eller inga barn alls med fri förfoganderätt. Detta betyder att makarnas släktingar ärver dem först när båda makarna har gått bort. Har någon av makarna särkullbarn, det vill säga barn som den andra maken inte är förälder till, kommer särkullbarnet dock att ärva sin förälder direkt vid förälderns bortgång. Har maken både särkullbarn och gemensamma barn kommer den efterlevande maken bara att ärva de gemensamma barnens andel av arvet med fri förfoganderätt. Makar kan också ärva varandra genom ett testamente, dock kan de aldrig avtala bort ett särkullbarns rätt till sin laglott.

Enskild egendom styr efterarvet

Om makar ärver varandra ärver de även varandras enskilda egendom, eftersom enskild egendom ingår i kvarlåtenskapen efter den make som går bort först. Om makarna ärver varandra med fri förfoganderätt ligger därför enskild egendom till grund för fördelningen av det så kallade efterarvet, den slutliga fördelningen av det arv som sker när båda makarna har gått bort.

Konsekvenser när all egendom är enskild

Om makarna har upprättat ett äktenskapsförord som reglerar att all deras egendom ska vara enskild, får släktingar till den make som hade mest enskild egendom mer än hälften av kvarlåtenskapen efter den make som går bort sist. Detsamma gäller om bara den ena av makarna haft enskild egendom, oavsett om det rört sig om någon enstaka tillgång.

Att avtala om enskild egendom har ingen egentlig betydelse om makar bara har gemensamma barn. De barnen ärver då båda föräldrarna, men det styr fördelningen av efterarvet i övriga fall. Enskild egendom har därmed inte enbart betydelse för hur mycket ett särkullbarn har rätt till direkt vid sin förälders bortgång. Det påverkar även övriga släktingars efterarvsrätt.

Text: Belma Ljutika, jurist på HELP.