Så ska våld mot kvinnor motverkas

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om vilka konsekvenser våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan få i arbetslivet.

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. KyrkA har talat med Kerstin Kristensen utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Arbetsplatsen har en viktig roll att fylla

–   Hot och våld i nära relationer är ett stort problem som kostar samhället och utsätter individen för mänskligt lidande, säger Kerstin Kristensen. En av våra uppgifter är att samla metodstöd som ska underlätta för arbetsgivare att ge stöd till en medarbetare som blir utsatt för våld. En anställning betyder ofta mycket för den som är utsatt. Vi tror att arbetsplatsen har en viktig roll att fylla i att förändra sociala normer kring våld i nära relationer.

Under 2021 beställde Jämställdhetsmyndigheten en enkätundersökning för att ta reda på mer om hur våld i nära relationer påverkar arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. Läs mer om enkäten här

–  Av rapporten framgår att inkomsten minskar med 25 procent för kvinnor och 14 procent för män som utsätts för våld, säger Kerstin Kristensen.

Enkäten visar att var femte kvinna uppgav sig ha erfarenhet av våld i en nära relation och hälften uppgav att deras arbetsprestation hade minskat till följd av trötthet, skador och oplanerad frånvaro. Det innebär i sin tur stora kostnader för arbetsgivaren i form av sjukskrivningar och lägre produktivitet.

Detta ingår i uppdraget

Att genom informationsinsatser höja kunskapen om befintliga regelverk inom arbetslivet när det gäller anställda som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta fram och sprida ett praktiskt och vägledande metodstöd riktat till arbetsgivare och som är frivilligt att använda. Det ska framgå hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande och ge vägledning för hur arbetsgivare kan agera vid misstanke om att en arbetstagare är utsatt för våld och förtryck.

Ta fram en plan tillsammans med andra berörda aktörer för hur materialet ska spridas och implementeras. Jämställdhetsmyndigheten ska även följa upp och utvärdera spridnings och implementeringsinsatserna.

Uppdraget ska redovisas senast 29 februari 2024 till Regeringskansliet.

Läs mer:

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/03/uppdrag-att-hoja-kunskapen-om-hur-vald-i-nara-relationer-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-paverkar-arbetslivet/