Samtliga fackförbund tillskriver Kyrkostyrelsen

Med anledning av de konfliktvarsel som ligger mot Svenska kyrkan önskar de fackliga parterna Kommunal, Vision, Lärarnas Samverkansråd, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund framföra följande till kyrkostyrelsen:

De fackliga parterna är mycket oroade över den situation som Svenska kyrkans arbetsgivar­organisation (Skao) har försatt Svenska kyrkan i genom att vid årsskiftet först säga upp gällande kollektivavtal om lön och villkor och sedan torsdagen den 28 april avvisa medlingsinstitutets hemställan. Skaos agerande riskerar att skada Svenska kyrkans anseende och spä på de redan sjunkande medlemstalen.

Genom att på det sätt som skedde förkasta det bud som medlarna lade fram, har Skao visat att de brister i respekt även för Medlingsinstitutet och medlarnas arbete.

Agerandet från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation innebär också att Skao både utmanar och underkänner såväl trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv som uppgörelsen om nytt omställningsavtal som slutits mellan parterna på kommunal sektor.

Vi är också bekymrade över den information som Skao förmedlat under pågående medling, varsel och nu i konfliktens inledning. Skao har i sina utspel uttryckt sig på ett sätt som kan uppfattas som att man uppmanat arbetsgivarna till strejkbryteri. Skao har även uppmanat arbetsgivarna att inte tillåta fackliga möten på arbetsplatserna. Det senare står i strid med det personalpolitiska utvecklings­avtalet. Skao har vidare beskrivit medlarbudet på ett sätt som inte stämmer överens med förslagets faktiska innehåll, samt angett storlek på kostnadsökningar utan att presentera någon som helst underlag för dessa beräkningar.

Sammantaget är de fackliga parterna mycket bekymrade över Skaos agerande under såväl förhandling som medling. Vi önskar med detta uppmärksamma kyrkostyrelsen på de fackliga parternas oro. För oss är det givet att en anställning inom Svenska kyrkan ska vara lika trygg som anställningarna på den övriga arbetsmarknaden och att dialogen mellan parterna ska vara konstruktiv och respektfull. Vi förutsätter att kyrkostyrelsen delar denna ambition.

Johan Ingelskog Avtalssekreterare Kommunal

Eva-Lotta Nilsson Förhandlingschef Vision

Camilla Brown Bitr. Förhandlingschef Samverkansrådet Lärarförbundet

Ingrid Lindholm Förhandlingschef Samverkansrådet Lärarnas Riksförbund

Vibeke Hammarström Förbundsdirektör/Förhandlingschef Kyrkans Akademikerförbund

Markus Furuberg Förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR

Mikael Andersson Förhandlingschef, AKAVIA