Stärk arbetsmiljöarbetet med SwAge-modellen

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att skapa en frisk och motståndskraftig organisation. Men arbetslivet är komplext och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Med SwAge*-modellen får du ett verktyg för att hantera de viktiga arbetsmiljöfrågorna.

Under KyrkA-veckan har du möjlighet att lyssna på Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap epidemiologi och docent i arbetsvetenskap, som har skapat SwAge-modellen. Det är en teoretisk modell som utvecklats genom en mängd studier och registerdata från Sveriges totalbefolkning.

Modellen utgår från att vi ska förebygga och främja en god hälsa och gott arbetsliv under hela livet där medarbetare kan och vill arbeta kvar till en högre ålder. Undersökningar visar att ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete förbättrar chanserna för individer att arbeta kvar till 65 år eller längre.

Med modellen får du en checklista vid ert systematiska arbetsmiljöarbete för att undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, upprätta handlingsplaner och tidplaner och fördela ansvaret för de åtgärder som behöver göras samt följa upp hur arbetet går framåt. Kerstin Nilsson betonar att modellen ska betraktas som ett stöd i det dagliga arbetet och inte som något nytt extra arbetssätt.

–  Arbetslivet är komplext och det är därför viktigt att ta ett helhetsgrepp över problematiken då det är så många faktorer som spelar in, säger Kerstin Nilsson. Jag brukar jämföra det med att ”äta en elefant”. Med det menar jag att vi får förbättra en del i taget men med stor hänsyn till helheten. Det är där modellen blir användbar då den ger en god överblick över komplexiteten i arbetslivet. Den används ofta som ett underlag för reflektion och diskussion om hur arbetslivet kan bli mer hållbart.

Modellen beskriver tre övergripande perspektiv som påverkar arbetslivet. Det är samhällets perspektiv där vi behöver följa lagar och regler. Det är organisationens perspektiv där vi skapar förutsättningar för medarbetarna. Vi behöver även ta hänsyn till individens perspektiv som handlar om hälsan i förhållande till fysisk arbetsmiljö, mental arbetsmiljö, arbetstider och möjlighet till återhämtning. Här tar vi även hänsyn till ekonomiska villkor, social delaktighet, relationer och gemenskap samt hur väl individen utför uppgifterna.

Att vi lever längre är ytterligare en parameter. Det är viktigt att fundera över åldrande redan när medarbetarna träder in i arbetslivet. Vi behöver ha beredskap för en åldrande befolkning och reflektera över hur behoven förändras under hela arbetslivet. Med ålder menar vi inte bara kronologisk ålder utan även biologisk ålder, social ålder och kognitiv ålder.

Kerstin Nilsson beskriver fyra områden att verka inom för ett hållbart arbetsliv:

  • Främja den fysiska och mentala arbetsmiljön och god återhämtning till förmån för en god arbetshälsa.
  • Främja god ekonomi och social trygghet.
  • Verka för goda relationer, stöd och gemenskap och tillit.
  • Utföra uppgifter och aktiviteter i arbetet genom god motivation, förmågor och kunskap.

Varför brinner du för dessa frågor?

–  Jag tycker det är viktigt att arbeta förebyggande så att inte någon behöver lida, bli skadad och råka ut för ohälsa, säger Kerstin Nilsson. Vi befinner oss länge i arbetslivet och därför är detta ett viktigt område. Vi har intervjuat många chefer som betonar att äldre medarbetare har lång erfarenhet och goda kunskaper, är lojala och tar väl hand om nyanställda. Vi behöver bli medvetna om förlegade föreställningar som att äldre inte är förändringsbenägna eller att deras kunskaper är föråldrade. Intervjuer visar att detta handlar mer om personlighet än ålder.

Föreläsare och skapare av SwAge-modellen är Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap epidemiologi och docent i arbetsvetenskap, verksam vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.

*SwAge är en förkortning för Sustainable working life for all ages.

Kerstin Nilsson har skrivit boken Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor – arbete, hälsa och ledarskap med SwAge-modellen i teori och praktik. Se även forskningshemsidan www.swage.org

Missa inte föreläsningen den 12 oktober klockan 15.30.

Läs mer och boka din plats här.