Stillasittande arbete kan förkorta livet

Stillasittande arbete en hel dag är inte bra för hälsan. Det ökar risken för olika allvarliga sjukdomar och kan till och med förkorta livet. Rör på dig är lösningen, men forskarna vet ännu inte hur pass mycket rörelse som parerar riskerna. Kyrkoherde David Silverkors strävar efter att möjliggöra en hälsosam balans, men har stor respekt för individens val.

Många blir sittande vid sitt skrivbord hela arbetsdagen, varje dag i veckan. Man kanske bara reser sig vid kaffepauserna och lunchrasterna samt någon enstaka gång för att gå till kopiatorn. I övrigt är allt ordentligt ordnat runt skrivbordet och nås från skrivbordsstolen.

Stillasittande borde spara på kroppen och skapa hälsa. Men så är det inte. Tvärtom, ett stillasittande liv ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, vissa cancerformer och kan förkorta individens livslängd.

– Men man vet fortfarande inte exakt var gränserna går och hur mycket som hänger ihop med fysisk inaktivitet, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

– När det gäller ont i rygg och nacke har man inte några tydliga bevis för att stillasittandet skulle orsaka smärta. Här behövs mer forskning.

När forskarna inte vet exakt var gränserna går kan de inte heller ge exakta råd om vilka hälsoinsatser som är optimala. Självklart är det viktigt att röra på sig mer och ofta lämna skrivbordet för lite rörelse.

Hämta en kopp kaffe, sträcka på sig, gå till kollegan och fråga i stället för att mejla, detta skapar variation under arbetsdagen. Det enkla är det viktiga i det här sammanhanget.

– Riskerna minskar till en del om du rör på dig, men hur det påverkar beror lite på vilka risker som vi talar om, säger David Hallman.

Från EU-organet den europeiska arbetsbyrån finns emellertid en rekommendation: På kontoret bör man alternera så mycket som möjligt enligt proportionerna 60 procent sittande, 30 procent stående och 10 procent aktivitet.

– Mitt råd till alla arbetsgivare är att skapa förutsättningar för mindre sittande. Man ska kunna ändra arbetsställningar och röra på sig mer.

Naturligtvis är en höj- och sänkbar arbetsstation en viktig investering för att motverka för mycket sittande. Däremot brukar den som har ett sådant skrivbord efter en tid alltmer sällan växla ställningen, visar forskningen.

– Kanske är det så att man bara kommer åt de aktiva med dessa arbetsstationer och inte de inaktiva. Man har gjort försök med till exempel ett pling i datorn som uppmanar individen till rörelse. Men det är oklart om detta ger någon effekt, utan kan till och med skapa irritation, säger David Hallman.

Forskarna anser att en översyn av arbetsplatsens organisation kan vara den viktigaste insatsen från arbetsgivarens sida. Det handlar om åtgärder som är oberoende av individen men skapar förutsättningar för rörelsepauser för personalen.

För chefer med arbetsmiljöansvar är frågan om stillasittande arbete något som ska tas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. David Silverkors, kyrkoherde i Håbo pastorat, är väl medveten om detta.

–  Ansvaret handlar väldigt mycket om att möjliggöra en hälsosam balans. Det handlar om ergonomin och hitta lösningar som motverkar alltför enahanda arbetsuppgifter. Den som har mycket skrivbordstjänst kan till exempel arbeta vid ett skrivbord som kan höjas och sänkas.

Som chef vill han gärna stimulera varje medarbetare till ett mer hälsofrämjande arbetssätt och i det här fallet röra på sig.

– Jag tror inte att man ska vara för påstridig, utan vara uppmuntrande och på det sättet lyfta olika goda handlingsalternativ för gruppen. Däremot ska man inte peka ut enskilda personer. Då finns risk att man skuldbelägger, säger David Silverkors.

Han vill visa stor respekt för den personliga friheten, även om man väljer långa perioder av stillasittande vid skrivbordet.

– För mig är det viktigt att respektera individens val även om jag inte tycker att det är optimalt. Å andra sidan vet jag inte i detalj vilka bevekelsegrunder individen har. Respektfulla samtal kan man föra och fråga hur någon tänker.

På personalmöten med pastoratets 40 anställda har riskerna med för mycket stillasittanden tagits upp, även om det har gått en tid sedan frågan senast diskuterades. Däremot fångas den fysiska arbetssituationen regelbundet in under de hälsokontroller som varje anställd genomgår vart annat år och vid de regelbundna skyddsronderna.

– Ja, vi har kanaler som fångar upp detta med stillasittande arbete, säger David Silverkors.

Carl von Scheele