Viktiga förändringar i anställningsskyddet

Nyheterna i LAS, lagen om anställningsskydd, börjar gälla från den 1 oktober 2022. Det är viktiga förändringar som är bra att ha koll på. Vad händer om jag blir uppsagd? Vad innebär sakliga skäl? Måste min arbetsgivare omplacera mig? När har jag rätt till tillsvidareanställning? Ett enkelt sätt att bli uppdaterad är att lyssna på KyrkAs föreläsning den 12 oktober. Inför föreläsningen har vi passat på att intervjua Marie Nordström, jurist på LO-TCO Rättsskydd, om förändringarna i korthet:

Vilka är de största förändringarna i LAS?

– Den största förändringen är troligen att en arbetstagare som är uppsagd med hänvisning till personliga skäl inte kommer att kunna vara kvar i sin anställning under tvistens gång vid en talan om ogiltigförklaring av uppsägningen. Om arbetstagaren så småningom vinner talan i domstol så ”återupplivas” dock anställningen.

– En annan stor förändring är arbetsgivares utökade möjligheter att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Alla arbetsgivare får nu möjlighet att undanta högst tre arbetstagare av särskild betydelse för verksamheten – istället för att som tidigare det bara var arbetsgivare med högst tio anställda som kunde göra undantag för högst två anställda.

– Ytterligare en förändring är den nya rättsliga figuren särskild visstidsanställning, s.k. ”SÄVA”, som ersätter anställningsformen allmän visstid. Även så korta anställningar som en dag får betydelse på så sätt att tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid om du haft tre eller flera sådana anställningar hos samma arbetsgivare under en kalendermånad. I den delen stärks anställningsskyddet.

Vad tror du blir konsekvenserna av att arbetstagare inte får lön under pågående tvist?

–  Möjligen minskar förlikningsviljan hos arbetsgivaren i tvister om osakliga uppsägningar. Och tvärtom kanske den ökar hos arbetstagaren. Detta skulle kunna leda till lägre förlikningsnivåer i den typen av tvister. Förändringen kan också vara tvistedrivande, dvs. leda till att fler processer hamnar i domstol, om det visar sig bli svårt att hitta en överenskommelse som båda parter kan leva med.

Vilka konsekvenser blir det av ändringen uppsägning på sakliga skäl istället för saklig grund?

–  Jag tror att konsekvensen rent juridiskt blir marginell. Det är endast en parameter i domstolens bedömning som förvinner, dvs. en prognos av arbetstagarens möjligheter att arbeta kvar och vissa sociala hänsyn som domstolen inte ska beakta vid en prövning. Domstolen ska dock fortfarande göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter och bedöma allvaret i det som har inträffat. Som tidigare ska också beaktas om arbetstagaren har fått en möjlighet att rätta sig efter arbetsgivarens uppmaning om förändrat beteende.