Om dina rättigheter på jobbet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om dina rättigheter på jobbet i spåren av Coronaviruset.
Flöde för händelser eller en lista på filer

Många aktiviteter på jobbet är inställda. Hur mycket kan min arbetsgivare förändra mina arbetsuppgifter?

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär att arbetsgivaren bestämmer vilket arbete du ska utföra inom ramen för anställningen. Dina skyldigheter som anställd framgår av ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren föreslår viktigare förändringar av dina arbetsuppgifter behöver arbetsgivaren innan förändringen göra en riskbedömning och förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Kan min arbetsgivare ändra min arbetstid nu när vissa aktiviteter ställs in?

Ja. Arbetsgivaren kan ändra arbetstiden genom att ändra i schemat. Så länge du arbetar enligt ditt ordinarie schema ska du ha din vanliga månadslön samt ersättning för obekväm arbetstid som skulle ha utgått.

Detta gäller fram till dess att ditt nya schema börjar gälla. Du hittar mer information om detta i Svenska kyrkans Allmänna bestämmelser (AB) § 23.

Jag arbetar som präst och har en tidsbegränsad anställning för att hålla en begravning. Den kommer inte att genomföras nu, utan skjuts på framtiden. Får jag lön för den nu?

Utgångspunkten är att du har rätt att arbeta de pass du kommit överens med arbetsgivaren om. Det innebär att lön ska utgå nu även om begravningen ställs in eller flyttas fram.

Jag har varit på semester utomlands, delvis i riskområde. Kan jag kräva att få arbeta hemifrån i några veckor på grund av smittorisk?

Om du riskerar att smitta andra och har möjlighet att arbeta hemifrån så går det bra så länge du är överens med din arbetsgivare. Lönen är densamma.

Jag har utsatts för smitta av det nya Corona-viruset, men vill ändå komma till arbetet. Jag är inte så sjuk. Kan min arbetsgivare hindra mig från att arbeta?

Ja, din arbetsgivare kan hindra dig från att arbeta för att förhindra spridning av Corona-viruset. Vanligtvis skulle detta kräva en 11 § MBL-förhandling, men enligt nya regler enligt Svenska kyrkans Allmänna bestämmelser (AB) § 10 mom. 4, kan arbetsgivare meddela en arbetstagare förbud att arbeta för att förhindra att smitta sprids. Genom en särskild överenskommelse kan avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av det nya Corona-viruset göras utan föregående MBL-förhandling. Denna överenskommelse gäller till och med den 31 augusti 2020. Alternativt går det att ansöka om smittbärarersättning från Försäkringskassan.

Får jag behålla min lön om min arbetsgivare hindrar mig från att arbeta på grund av smittorisken?

Ja, du får behålla lönen.

Behöver jag lämna in läkarintyg från och med dag 8 eller gäller något annat nu i Coronatider?

I dessa tider behöver du inte lämna läkarintyg från läkare och tandläkare från och med dag 8.

Kommer jag att få karensavdrag när jag är sjuk?

Nej, karensavdraget är tillfälligt borttaget.

Om karensavdrag har gjorts av arbetsgivaren utgår ersättning till arbetstagare som stannar hemma på grund av sjukdom, gäller vid alla sjukdomar. Till och med sista september 2020 är ersättningen 804 kronor per dag och betalas i efterhand av Försäkringskassan. När din arbetsgivare inte gjort något karensavdrag vid din sjukdom gäller att ersättning istället utbetalas från staten till arbetsgivaren för sjuklönekostnaderna under april och maj, genom kreditering på skattekontot.

Förordningen trädde i kraft 7 april och gäller retroaktivt från den 11 mars.

Kontakta Försäkringskassan om du har några frågor om detta.

 

Jag är orolig för min hälsa, jag tillhör en så kallad riskgrupp för covid-19. Kan jag få arbeta hemifrån istället för att gå till pastoratets lokaler?

Du har en arbetsskyldighet och det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Men en klok arbetsgivare tar så långt det är möjligt hänsyn till att du som tillhör en riskgrupp får arbeta hemifrån och du kan också få andra arbetsuppgifter än du normalt har.

 

Har min arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön när jag arbetar hemifrån?

Ja, arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att din arbetsmiljö är säker och inte skapar ohälsa. Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi.

Att mötas eller fika digitalt är numera vardag för de flesta och kan vara ett sätt att slippa känna sig isolerad i hemmet. Om det inte är möjligt att ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig öka ditt välbefinnande. Omfattningen av vilka åtgärder som behöver göras beror på hur ofta, hur länge och hur intensivt arbetet utförs. Ta gärna kontakt med ditt närmaste skyddsombud kring frågor som rör arbetsmiljön.

 

Vi vet ännu inte hur vår verksamhet kommer att se ut i sommar. Hur blir det med min semester?

Din semester ska inte påverkas. Som vanligt planerar din arbetsgivare semestern utifrån medarbetarnas önskemål och skickar semesterlistan till arbetstagarorganisationen (se Svenska kyrkans AB § 27 mom. 9 b). Där ska det tydligt framgå att listan är preliminär och att den kan komma att ändras. Om det skulle uppstå oenighet med arbetstagarorganisationen om semesterplaneringen kan arbetsgivaren skjuta fram beskedet om semestern, med hänvisning till 11 § semesterlagen. Där ges arbetsgivaren möjlighet att skjuta fram beskedet om utlagd semester när det finns särskilda skäl. Detta bör du få besked om minst en månad före ledighetens början.

 

Vi har svårt att få ihop bemanningen hos oss eftersom många anställda är förkylda och inte kan vara på arbetet. Samtidigt ska jag nu gå på semester. Kan min semester återkallas?

Beviljad semester kan normalt sett inte återkallas om inte du och din arbetsgivare är överens om det. Arbetsgivaren har dock möjlighet att avbryta en påbörjad semester eller återkalla en kommande semester om det finns synnerliga skäl och om alla andra möjligheter har uttömts. Inför det behöver din arbetsgivare göra en riskbedömning och MBL-förhandla med arbetstagarorganisationen. I nuvarande läge med smittspridning och insjuknande i covid-19, kan det finnas synnerliga skäl för att återkalla din semester om det krävs för att er verksamhet ska fungera tillfredsställande.

Vad gäller om jag vill arbeta istället för att ta ut beviljad semester på grund av covid-19?

Huvudregeln är att fastställd semester inte ensidigt kan ändras av någondera part. Om arbetsgivaren vill och det fungerar med verksamhetens behov kan du komma överens med arbetsgivaren om att arbeta istället för att ta ut den sedan tidigare beviljade semesterledigheten. Tänk på att du ska vara semesterledig i minst fyra veckor per år för att kunna få återhämtning för det fortsatta arbetet.

Ett undantag från att beviljad semester inte kan ändras är som vi sett ovan när arbetsgivaren har möjlighet, enligt Svenska kyrkans allmänna bestämmelser § 27 mom. 13, att avbryta semestern vid synnerliga skäl. Vistas du då på annan ort ges ersättning för skäliga extra kostnader som kan uppkomma i samband med avbrottet.

Om du blir sjuk under semesterlönegrundande ledighet, och utan dröjsmål till arbetsgivaren begär att dagarna inte ska räknas som semesterdagar, avbryts semestern. Dessa semesterdagar kan användas vid en annan tidpunkt när du är frisk och är tillbaka i arbete.

Är det tillåtet att informera om utbrott av covid-19 i verksamheten?

Sjuklönelagen innehåller en tystnadspliktsregel som förhindrar att enskildas personliga förhållanden lämnas ut. Andra lagar som skollagen, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, och patientsäkerhetslagen innehåller också tystnadspliktsregler som förhindrar att information om enskilda personers hälsotillstånd lämnas ut. Däremot kan och bör din arbetsgivare lämna ut allmänt hållen information om pågående smittor såsom covid-19. Det är viktigt för arbetsmiljön att alla i omgivningen känner till situationen och de regler om vad som kan göras för att förhindra ytterligare spridning av smittan.

Tillfällig föräldrapenning när förskolor och skolor är stängda

Från den 25 april 2020 kan du som behöver ta hand om ditt barn och därför inte kan arbeta få tillfällig föräldrapenning i de fall en förskola eller skola är stängd på grund av Covid-19.

De verksamheter som omfattas är förskolor, familjedaghem, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem.

De barn som omfattas är samtliga barn upp till barnets tolvårsdag och barn med ett särskilt vård-eller tillsynsbehov som är mellan 12 och 16 år. Barn som är 16 år eller äldre och som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS.

Ersättningen är ca 90 procent av den ersättning som normalt utgår vid tillfällig föräldrapenning. Du ansöker om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Du måste också meddela din arbetsgivare att du kommer att ta ut tillfällig föräldrapenning. Kontakta Försäkringskassan om du har några frågor om detta.