Om jag blir uppsagd

Kan arbetsgivaren ensidigt avsluta en tillsvidareanställning?

Det finns aldrig saklig grund för att avsluta en anställning om skälet för avslutandet är diskriminering eller irriterande bagateller. Däremot om en arbetstagare gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter, våld eller hot om våld finns saklig grund för ett avslutande genom ett avskedande eller en uppsägning. Vid misskötsamhet om någon förbättring inte sker och efter medvetandegöranden från arbetsledningens sida kan en omplacering eller en uppsägning på grund av personliga skäl komma ifråga. Efter stödjande åtgärder vid bristande arbetsresultat och sjukdom, när arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, kan anställningen komma att avslutas genom uppsägning på grund av personliga skäl.

KyrkA uppsagd arbetslös Kyrkans trygghetsråd

 

Omplacering

Innan en uppsägning vid misskötsamhet, bristande kompetens eller sjukdom ska arbetsgivaren utreda möjligheterna till omplacering. Med omplacering avses lediga arbeten hos arbetsgivaren. Om omplaceringsmöjligheten inte övervägts finns inte saklig grund för uppsägningen. I tiden omfattas alla anställningar som arbetsgivaren vet blir tillgängliga fram till en eventuell uppsägning ska träda i kraft. I första hand är det arbete inom samma arbetsplats eller samma enhet som den där arbetstagaren är eller tidigare varit sysselsatt som ska tas i anspråk. Om det inte är möjligt bör arbetsgivaren i princip vara skyldig att undersöka om det någonstans hos arbetsgivaren finns en omplaceringsmöjlighet. Det kan gälla omplaceringar även till andra befattningar än den som arbetstagaren tidigare innehaft. Men arbetsgivaren ska så långt det är möjligt omplacera till ett likvärdigt arbete jämfört med tidigare arbetsuppgifter och i annat fall omplacera till ett lämpligt arbete med hänsyn taget till arbetstagarens förutsättningar och personliga förhållanden.

En viss upplärningstid, men inte omskolning, för det nya arbetet såsom vid nyanställning gäller. Föreskrivna behörigheter kan sätta stopp för omplaceringar. Ett omplaceringserbjudande ska lämnas personligen till dig, helst skriftligen. Det ska vara ett konkret och preciserat erbjudande, med en betänketid. Du som arbetstagare kan inte förkasta ett skäligt omplaceringserbjudande. Om du gör det kan det leda till att du sägs upp.

Misskötsamhet

Misskötsamhet kan vara obstruktion, olovlig frånvaro, sena ankomster, samarbetssvårigheter och illojalitet. I lojaliteten mot din arbetsgivare ligger en upplysningsplikt om oegentligheter i verksamheten, att du inte ägnar dig åt konkurrerande verksamheter och inte gör yttranden som skadar arbetsgivaren.

Medvetandegörande

I arbetsgivarens arbetsledning ingår att rätta till missförhållanden och misskötsamheter för att få arbetet att fungera tillfredställande. Det sker i första hand genom ordinarie arbetsledning. Om det inte ger önskat resultat kan en erinran/ LAS varning/allvarlig tillsägelse göras av arbetsledaren för att skapa ett medvetande hos den anställde om vad som behöver förbättras och vad konsekvenserna blir om en förbättring inte sker, nämligen en uppsägning. Medvetandegörandet kan fås både skriftligen eller muntligen och markerar att en förbättring måste till och klargör konsekvenserna av om en förbättring inte sker. Om en förbättring inte sker kan det leda till en uppsägning.

Uppsägning

Vid en uppsägning ska det finnas saklig grund för åtgärden. Vid en uppsägning görs en individuell prövning i varje enskilt fall. Avgörande är vilka slutsatser som kan dras av arbetstagarens lämplighet gällande det inträffade för framtiden. Exempelvis gäller vid samarbetssvårigheter att första steget är att en tillsägelse ges av arbetsledaren om att skärpa sig. Hjälper inte det kommer en eller flera omplaceringar till ny arbetsgemenskap i fråga.

Om det inte ger önskat resultat kan en uppsägning bli aktuellt om problemen är av allvarlig art och svårigheterna ska i någon nämnvärd grad har gått ut över verksamheten. Uppsägningen ska framstå som den enda rimliga åtgärden för att arbetet ska kunna bedrivas i behörig ordning. En arbetsgivare kan välja att säga upp endera av två arbetstagare som inte kan samsas. Särskilt allvarligt är det om samarbetssvårigheterna yttrar sig som sexuella trakasserier och i sådana fall har ibland godtagits att avslutandet av en anställning sker genom ett avskedande.

Förhandlingar innan uppsägning eller avskedande

Om en uppsägning blir aktuellt ska du ha en underrättelse om åtgärden från arbetsgivaren två veckor innan uppsägningen och om det gäller ett avskedande ska underrättelse lämnas en vecka innan avskedandet. Varsel lämnas samtidigt av arbetsgivaren till din arbetstagarorganisation, KyrkA.

Överläggning kan begäras av dig och KyrkA senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. Överläggningen ska genomföras innan uppsägningen eller avskedandet verkställs. Rådet till dig är att omgående ta kontakt med KyrkA som kan ge dig det stöd du kan behöva.