KyrkAs svar till Aftonbladet 9 januari 2020

AB: vi har i flera veckor försökt få svar på flera frågor. Med anledning av detta ställer vi ett antal frågor igen och även ett antal nya frågor.

Hej.

Svar: Det är hårt tryck på kansliet vilket innebär mycket arbete med medlemsärenden, avtalsfrågor, utbildningar samt övriga ärenden förfrågningar. Frågorna skickades från Aftonbladet tisdagen den 7 januari, dvs. i förrgår, och vi meddelade Aftonbladet att vi hade för avsikt att återkomma med svar idag, torsdagen den 9 januari 2020.

Kommer “ansenderevisionen” att granska samtliga Vibeke Hammarströms inköp/kvitton med förbundets medel under senare år? 

Svar: Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska göras en anseenderevision och anlitar den oberoende revisionsbyrån Ernst & Young för detta ändamål. Anseenderevision ska inte förväxlas med den ordinarie årliga revisionen som under många år genomförts av Ernst & Young, oberoende auktoriserad revisionsbyrå samt två av Kyrkans Akademikerförbunds fullmäktige utsedda revisorer som granskar verksamheten. Revisionen kommer att granska hela Kyrkans Akademikerförbund vilket inbegriper kvitton från alla anställda. Det är revisionsbyrån som utifrån sin kompetens och erfarenhet som kommer att styra den detaljerade omfattningen av revisionen. Riktlinjerna är att det omfattar såväl förtroendevalda och anställda.

Är det korrekt att juristen Tommy Iseskog var den som Vibeke Hammarström åt representationsmiddag med på restaurang Grodan då det köptes en vinflaska för 1 500 kronor?

Svar: Att företrädare för Kyrkans Akademikerförbund bland annat träffar olika företrädare, samarbetspartners, konsulter och andra personer som på olika sätt kan bidra till förbundets utveckling och verksamhet är en del i arbetet. Vid vissa tillfällen kan det också förekomma representation.

Förbundsledningen har uppgett att det är tre datorväskor som har köpts från Samsonite. Vilka på förbundet är det som har fått dessa och vilken modell handlar det om?

Svar: Väskor är inköpta som arbetsverktyg och används av förbundets medarbetare för att kunna bära med sig datorer vid uppdrag utanför Kyrkans Akademikerförbunds kansli.

Vem har beslutat hur revisionen av förbundet ska gå till?

Svar: Förbundsstyrelsen har beslutat om en anseenderevision.

I möten som hållits med både förbundsstyrelsen och med kretsordföranden har flera deltagare känt sig hotade och tvingade till tystnad. Vad är er kommentar till det?

Svar: Vi som förbund arbetar inte med hot. Kyrkans Akademikerförbund har fått kritik från arbetsgivare, anställda vid Svenska kyrkans stift och domkapitel att dessa blivit hotade av den förbundsjurist som nu avskedats från Kyrkans Akademikerförbund. Den avskedade förbundsjuristen har framfört hoten utan ledningens kännedom och vi tar starkt avstånd från alla former av hot gentemot andra organisationer, företrädare eller enskilda personer.

Att alltid se till huvudmannens bästa, det vill säga i det här fallet till Kyrkans Akademikerförbunds bästa är en skyldighet för alla som är förtroendevalda och anställda i förbundet. Om någon tolkar det som att det är detsamma som att bli hotad till tystnad visar det en brist på kunskap om vilket ansvar personen i sin roll som syssloman har.

Samtliga personer i förbundsstyrelsen har genomgått denna utbildning och flertalet av övriga förtroendevalda kretsledamöter. Att känna till sina skyldigheter som förtroendeman och syssloman ligger på individens ansvar även om Kyrkans Akademikerförbund bistått med att tillhandahålla utbildningar. Den som uttryckt att den tvingas till tystnad ska ta reda på vad dennes uppdrag innebär.

Enligt uppgift ska förbundsledningen ha uppmanat stiftskretsarna att inte kalla till ett extra fullmäktige. Är detta korrekt och i så fall varför har man gjort det?

Svar: Att genomföra ett extra fullmäktige med resor, boende och lönebortfall kostar cirka 700 000 kronor. Det är viktigt att betänka detta om någon önskar ha ett extra fullmäktige. Ett annat skäl att överväga om det är logiskt att ha ett extra fullmäktige när Kyrkans Akademikerförbunds styrelse beslutat om en extra fördjupad revision, så kallad anseenderevision. Anseenderevisionen kommer att granska hela Kyrkans Akademikerförbunds verksamhet vilket bland annat inbegriper genomgång av kvitton från alla anställda. Syftet med anseenderevisonen är att lyfta på all stenar och först när vi vet resultatet av revisionen, kan vi se vilka eventuella åtgärder som kan vara aktuella.

Förbundet har bjudit på representationsmiddag på Operakällaren 2017 i samband med ett nordiskt prästmöte (NPS).  Hur mycket kostade middagen totalt med alkohol och varför valdes just Operakällaren?

Svar: I samband med liknande nordiska prästmöten i andra nordiska länder har det bjudits på liknande middagar.

Frågan hur framtida representation för Kyrkans Akademikerförbund bör se ut är en fråga som kan omfattas i den anseenderevisonen som nu genomföras.

Vid samma nordiska prästmöte bjöds det på båttur i Stockholm, krogshow med Mamma Mia på restaurang Tyrol på Gröna Lund. Där förbundet utöver middag och vin även bjöd på starksprit. Vad kostade dessa olika aktiviteter?

Svar: Förbundet har internationell representation för att främja det fackliga arbetet över nationsgränserna. Ett mycket värdefullt samarbete och nätverk med kontakter från de nordiska länderna. Vid dessa möten utbyts viktiga erfarenheter och de olika ländernas fackförbund lär av varandra för att på bästa sätt tillvara ta medlemmarnas intresse bland annat då det gäller förhandlingar och avtal. En del i mötet handlar om att kunna visa upp olika delar av staden eller landet där mötet äger rum, därav dessa aktiviteter i och omkring Stockholm. Vid det nordiska prästmötet tillämpades den alkoholpolicy som gällde för Svenska kyrkans Akademikerförbund då mötet ägde rum.

Ni har låtit medlemmarna betala guidad tur på Vasamuseet, lunch med vin på restaurang Ulla Winblad, krogshow med mat och vin på restaurang Tyrol, middag med olika viner i specialrum på Operakällaren och privat tur med lunch på skärgårdsbåt. Hur mycket kostade allt detta och vad kostade respektive post?

Svar: Aftonbladet upprepar delar av frågan.

Förbundet har internationell representation för att främja det fackliga arbetet över nationsgränserna. Ett mycket värdefullt samarbete och nätverk med kontakter från de nordiska länderna. Vid dessa möten utbyts viktiga erfarenheter och de olika ländernas fackförbund lär av varandra för att på bästa sätt tillvara ta medlemmarnas intresse bland annat då det gäller förhandlingar och avtal. En del i mötet handlar om att kunna visa upp olika delar av staden eller landet där mötet äger rum, där av dessa aktiviteter i och omkring Stockholm. Vid det nordiska prästmötet tillämpades den alkoholpolicy som gällde för Svenska kyrkans Akademikerförbund då mötet ägde rum.

Ni ska också ha gått samlat till varuhuset NK, varför var detta en programpunkt?

Svar: Vi förstår inte frågan om NK. I samband med nordiska prästmötet hade det från deltagarna framkommit önskemål att på fritiden besöka varuhuset NK i centrala Stockholm. En av våra medarbetare visade vägen för gästerna till NK.

Besök på NK: En medarbetare på Kyrkans Akademikerförbund bistod med att visa vägen för våra gäster då de på sin fritid önskade gå till hotellet via varuhuset NK. Vad fackliga från andra länder gör på sin fritid är knappast en fråga för någon annan.

Vad gäller den anställda skedde vägvisandet till NK på arbetstid.

Om medarbetaren valde att själv stanna och shoppa på NK är det hennes eget initiativ och bör i så fall ha skett på hennes fritid.

Varför ska medlemmarna betala för era nöjen, krogbesök och fritidsaktiviteter under dessa dagar?

Förbundet har internationell representation för att främja det fackliga arbetet över nationsgränserna. Ett mycket värdefullt samarbete och nätverk med kontakter från de nordiska länderna. Vid dessa möten utbyts viktiga erfarenheter och de olika ländernas fackförbund lär av varandra för att på bästa sätt tillvara ta medlemmarnas intresse bland annat då det gäller förhandlingar och avtal. En del i mötet handlar om att kunna visa upp olika delar av staden eller landet där mötet äger rum, därav dessa aktiviteter i och omkring Stockholm. Vid det nordiska prästmötet tillämpades den alkoholpolicy som gällde för Svenska kyrkans Akademikerförbund då mötet ägde rum.