Angående uppgifter i Kyrkans Tidning

KyrkAs tillträdande förbundsordförande Pamela Garpefors intervjuades nyligen av KT med anledning av  detta nya uppdrag. Tidningen har även lagt till en faktaruta. Tyvärr återfinns felaktiga uppgifter om förbundet i denna faktaruta.

KT har inte uppmärksammat den information som visar att de påståenden som florerade 2019 och 2020 inte är faktabaserade.

Förbundet vill därför upplysa om följande:

Förbundet anlitade Ernst & Young för att genomföra en djupgående granskning med anledning av de anklagelser som förekom om ekonomisk oegentlighet.

Utredningen friade såväl förbundsledning som förbundsstyrelse från alla anklagelser. De punkter som revisionen inte var nöjd med gällde några kretsars hantering av medel. Detta föranledde senare åtgärder från förbundets sida. De förtroendevalda i de kretsstyrelser som inte följde stadgarna fråntogs därefter sina uppdrag. Förbundet anlitade expertis från professor i associationsrätt  för att hantera frågan gällande förtroendevalda i kretsarna.

Saco och KyrkA har idag ett mycket gott samarbete. Sacos ordförande Göran Arrius deltog i KyrkAs kongress förra veckan där han framförde sitt och Saco-federationens varma tack till Bror Holm för hans gedigna arbete och för gott samarbete genom åren.