LO, TCO och Saco: Vi är oroliga över inriktningen för svensk biståndspolitik

LO, TCO och Saco vill att regeringen och biståndsminister Johan Forssell inkluderar civilsamhället och de fackliga organisationerna i dialog om hur det svenska biståndet ska utvecklas.

Sverige sänker nu sina ambitioner i biståndspolitiken. Enprocentsmålet slopas och stödet till FN:s arbete minskar, liksom stödet till forskning om utvecklingsfrågor. Anslagen till civilsamhällets biståndsarbete monteras ned. I ett gemensamt uttalande och brev till biståndsminister Johan Forssell ställer sig samtliga fackföreningar inom LO, TCO och Saco bakom uppmaningen att inkluderas i dialog om hur svenskt bistånd än mer effektivt kan bidra till fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter.

Svenska fackförbund och den gemensamma biståndsorganisationen Union to Union jobbar hårt och systematiskt tillsammans med fackförbund i låg- och medelinkomstländer för att skapa säkrare arbetsplatser, tryggare anställningar, bättre arbetsvillkor och en inkluderande klimatomställning. Inom samtliga tre centralorganisationer finns nu en stor oro över utvecklingen inom biståndspolitiken.

– Internationellt utvecklingsbistånd är viktigare än på länge. Det gäller inte minst de viktiga biståndsinsatser som görs av det svenska civilsamhället. Att stödja utvecklingen av fria och oberoende fackliga organisationer är en viktig del i demokratiutvecklingen säger Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

– Fackligt utvecklingssamarbete är nyckeln till en hållbar framtid med anständiga arbetsvillkor för alla. Enligt FN-organen ILO och WHO dör 1,9 miljoner människor varje år på grund av sina jobb. Det är först när människor kan försörja sig och har råd att låta barnen gå i skola som vi kan bygga en hoppfull värld med klimaträttvisa och demokratiska samhällen säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

– Rätten att organisera sig, uttrycka sina åsikter och förbättra arbetsvillkoren är grunden i alla demokratier men också en viktig förutsättning för demokratisk utveckling, minskad fattigdom och en långsiktigt hållbar ekonomi. Fackligt utvecklingsarbete handlar också om att lärare, läkare, jurister med flera yrkesgrupper ska kunna verka i sina yrken utan repressalier säger Göran Arrius, ordförande i Saco.

I brevet till biståndsminister Johan Forssell skriver LO, TCO och Saco att fackföreningsrörelsen är beredd att konstruktivt delta arbetet att utveckla en reformagenda för det svenska biståndet. Men då krävs också att regeringen lyssnar till de fackliga organisationerna och det övriga civilsamhället. LO, TCO och Saco förväntar sig därför att biståndsministern snarast tar initiativ till en fördjupad dialog.

På bilden ser du Göran Arrius, ordförande i Saco (fotograf: Knut Capra Pedersen), Susanna Gideonsson, ordförande i LO (fotograf Joacim Schwartz) och Therese Svanström, ordförande i TCO (fotograf Eva Edsjö).