Offentlighet och sekretess i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan lyder under svensk lagstiftning, men kyrkoordningen innehåller särskilda regler som gäller inom kyrkan. Utöver den helt unika tystnadsplikten finns riktlinjer för hur och vilka uppgifter som allmänheten får ta del av. Även om Svenska kyrkan tillhör den privata sektorn i samhället har kyrkan valt att även efter 2 000 behålla den yttrande-, tryck och meddelarfrihet som gäller för offentliganställda.

KyrkA har därför intervjuat Leif Nordenstorm, direktor för Stiftelsen Fjellstedska skolan om kyrkans offentlighet och sekretess. Missa inte hans föreläsning i samma ämne, den 10 november.

Vad är det som skiljer offentligheten i Svenska kyrkan från offentlig sektor?

–Det är inte mycket som skiljer offentligheten i Svenska kyrkan från offentlig sektor. Svenska kyrkan är en öppen mötesplats för allmänheten liksom en arbetsplats för många. Variationen av alla aktiviteter som bedrivs kombinerat med själavård och bikt gör att offentligheten behöver vara reglerad i både kyrkoordningen och svensk lag.

– Allmänheten ska ha insyn i Svenska kyrkan. Vår ekonomi, alla beslut som tas, handlingar som inkommit eller upprättats inom kyrkan ska kunna granskas när det efterfrågas. Svenska kyrkan följer en inomkyrklig offentlighetsprincip. I denna finns beskrivet att alla har rätt att ta del av handlingar så länge det inte är till skada för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, Svenska kyrkans ekonomiska intresse eller annat intresse som finns omnämnda i kyrkoordningen (53 och 54 kap.).

Vad är viktigast att tänka på för de grupper som arbetar i den församlingsvårdande sektorn?

– Att de känner till reglerna och vet att även frivilliga medarbetare berörs, som till exempel konfirmandledare. Även anställda har nytta av att själva gå till bikt och ta emot själavård eller handledning. Däremot ska du inte gå till din kyrkoherde eller arbetsledare.

Vad är viktigast att tänka på för en arbetsgivare?

– Som arbetsgivare är det viktigt att ta sig tid att lära sig offentlighetsprincipen och sekretessreglerna. Då blir det enklare att följa dem, och även att stötta personal och frivilligmedarbetare i att följa reglerna.

Vilka olika typer av sekretess finns det?

  • Det finns tystnadsplikt vid enskild själavård och bikt. Kyrkans tystnadsplikt är unik.
  • Det finns förbud mot att röja uppgifter om enskild persons förhållanden. Till exempel får en anställd inte berätta vidare personliga uppgifter om en medlem i kyrkan.
  • Förbud att röja uppgifter om en anställds eller förtroendevalds personliga förhållanden.
  • Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgifter hanteras varsamt.
  • Inom vissa områden finns sekretess som regleras i lag. Ett exempel är om en församling bedriver förskola eller skola. I dessa fall gäller statlig lag.