Överklagandenämnden anser att beslutet är av förberedande art

– Vi beklagar beslutet av Överklagandenämnden men förstår deras sakskäl. Överklagandenämnden tar inte ställning i sakfrågan utan avvisar överklagan av formella skäl, vilket tyvärr var väntat.

Av Överklagandenämndens beslut framgår följande ” Domkapitlets nu klandrade beslut /…/ utgör inte ett sådant beslut som kan överklagas enligt kyrkoordningen (jfr Överklagandenämndens beslut 7/2015). Överklagandenämnden kan följaktligen inte ta upp överklagandet till prövning.

Det kan i sammanhanget framhållas att de beslut som hitintills har fattats inom ramen för obehörighetsärendet synes vara av rent förberedande art och således inte möjliga att överklaga./…/Bror Holms överklagande ska således avvisas.

– Det är olyckligt att Överklagandenämnden inte med nuvarande regler i Kyrkoordningen kan besluta i ärendet. Vi förstår dock till fullo Överklagandenämndens ställningstagande utifrån regelverket. En översyn av Kyrkoordningen behövs för att säkra den enskildes rätt. Regelverket kring tillsynsärenden är idag ofullständigt och otydligt. Det är i nuläget fritt fram för domkapitel att uttrycka åsikter utan att de är grundade i en opartisk utredning och utan att den som är föremål föruttalanden får möjlighet att yttra sig såsom fallet är i detta ärende, säger Vibeke Hammarström Falk, förbundsdirektör.

Se besluten här:
Beslut 02-2024 avskrift