Foto: Anna-Lisa Saar

Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress

Diakoner är en yrkesgrupp som möter människor i nöd och hjälper andra. KyrkA har nyligen genomfört en arbetsmiljöenkät som visar på betydande arbetsmiljörisker för diakoner.

KyrkA har uppmärksammat diakonernas arbetsmiljö vid ett flertal tillfällen. Nu kan vi presentera en rykande färsk rapport direkt från diakonernas vardag som visar att det finns betydande arbetsmiljörisker som behöver uppmärksammas. Här belyser vi de allvarligaste riskerna och återkommer i kommande nyhetsbrev med fler insikter från rapporten.

Vilka är de allvarligaste riskerna i arbetsmiljön?
– Utifrån svaren i enkäten ser vi att diakonerna är fortsatt mycket stressade. Rapporten visar att var fjärde diakon ofta eller väldigt ofta upplever stress i arbetet. Sjukskrivningarna på grund av stress har ökat och hotfulla situationer är ett annat stort problem, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA.

Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress

– Det är väldigt allvarligt att det finns en kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av stress i arbetet jämfört med för fem år sedan när den förra undersökningen gjordes, kommenterar Vibeke Hammarström. Idag är det mer än var fjärde diakon (28 %) som varit sjukskriven på grund av stress i arbetet i mer än två veckor. Detta ska jämföras med 2015 då knappt var femte diakon (18 procent) varit sjukskriven i mer än två veckor. Det är oroande siffror som vi vill att arbetsgivarna uppmärksammar.

Många utsätts för hot och våld på arbetet

Av rapporten framgår att var sjätte diakon upplever hot och våld på arbetet.

Hur ser du på att det är så många som upplever hot och våld i vardagen?
– Vår undersökning visar att var sjätte diakon har upplevt hot och eller våld på arbetet. Det innebär att du som diakon riskerar att befinna dig i en potentiellt livshotande situation på grund av arbetet. Det är en fråga som måste tas på allvar av arbetsgivaren. Kanske är det så att vi fortfarande upplever att vi befinner oss på en trygg plats men svaren visar att hot är en verklighet för många diakoner. Fler åtgärder måste sättas in och vi måste våga tala om detta. Glädjande är att idag är det nästan 40 procent som har tillgång till larm. För fem år sedan var det bara en av tre som hade det. Det visar att många arbetsgivare ser allvarligt på att hot förekommer.

Att svaren i enkäten visar att det är färre som anmäler hotfulla händelser till arbetsgivaren är inte ett bra tecken, anser Vibeke Hammarström.
– Varför det är så skulle vara värt att undersöka. Har vi blivit avtrubbade och tycker vi ska tåla hot eller upplever medarbetarna att arbetsgivaren är ointresserad och därför inte anmäler?

– Dessutom är det viktigt att inte skuldbelägga den som utsätts. Det är viktigt att arbetsgivare och medarbetare tillsammans arbetar för att motverka en machokultur där det ses som ett misslyckande om du utsätts för något, säger Vibeke Hammarström.

Positiva faktorer i arbetsmiljön

Idag talas det mycket om friskfaktorer. Vilka positiva faktorer finns i diakonernas arbetsmiljö?

– Min personliga bild av diakoners upplevelse av sitt arbete är att de ofta känner en stor glädje över att få arbeta med det de gör och att de känner att de gör skillnad för andra människor. Men de mest glädjande resultaten ur vår enkät till våra medlemmar är det stöd som de upplever i sitt arbete. Det är en klar majoritet av diakonerna som svarat att de upplever att de har stöd i sitt uppdrag från närmaste chef liksom av sina kollegor.

– Vi behöver alla stöd om vi ska orka med svåra situationer och om vi ska trivas på vårt arbete, avslutar Vibeke Hammarström.