Vad gör du om sjukpenningen uteblir?

Som medlem i KyrkA har du möjlighet att få rättshjälp i ärenden som rör rätt till sjukpenning och ersättning vid arbetslöshet eller arbetsskada. Vi har intervjuat juristen Sofia Christola om några nyheter i sjukförsäkringen och vad som är viktigt att tänka på vid längre tids sjukskrivning.

KyrkAs egna studier visar att sjukskrivningar på grund av stress i arbetet har ökat de senaste åren för flera yrkesgrupper inom kyrkan. Att vara medlem i KyrkA ger dig tillgång till rådgivning och hjälp att begära omprövning hos Försäkringskassan om sjukpenningen uteblir.

Detta avgör din rätt till sjukpenning 

Först och främst måste du ha en så kallad sjukpenninggrundande inkomst, en SGI. Om du arbetar är det sällan ett problem. Om du har en sjukpenninggrundande inkomst har du rätt till sjukpenning om förvärvsförmågan, förmågan att tjäna pengar genom att arbeta, är nedsatt med minst 25 procent.

– Detta är något som måste styrkas med ett läkarintyg säger Sofia Christola, jurist på LO TCO Rättshjälp.

För att du ska kunna beviljas sjukpenning kräver Försäkringskassan att läkaren fyller i ett intyg som beskriver vilken diagnos det handlar om och om det finns några funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Funktionsnedsättningar är vilka funktioner som är nedsatta till följd av sjukdomen och aktivitetsbegränsningar är konsekvenserna av diagnosen och funktionsnedsättningar. Sedan tar Försäkringskassan ställning till om de anser att intyget är tillräckligt för att personen i fråga ska beviljas sjukpenning.

Så prövas arbetsförmågan

Under de första 90 dagarna som sjukskriven har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter eller något annat lämpligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda dig tillfälligt.

Från och med 90 dagar som sjukskriven prövas din förvärvsförmåga också mot andra arbeten som din arbetsgivare kan ge dig.

Vad krävs för att få sjukpenning efter 180 dagar?

– Efter 180 dagar prövas din förvärvsförmåga som huvudregel mot alla arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, berättar Sofia Christola.

Normalt förekommande arbeten är arbeten i hela Sverige och vid bedömningen tar man ingen hänsyn till exempelvis utbildning eller bostadsort. En svetsare i Sundsvall kan alltså nekas sjukpenning eftersom hon eller han bedöms kunna arbeta som kontorist i Göteborg.
– Det är problematiskt om du frågar mig, säger Sofia Christola.

Det finns vissa möjligheter att göra undantag, till exempel om du förväntas kunna försörja dig genom ditt vanliga arbete eller något annat arbete hos din arbetsgivare innan du har varit sjukskriven 365 dagar.

Vad krävs efter ett år?

– Efter 365 dagar görs bedömningen av din förvärvsförmåga mot normalt förekommande arbeten, fortsätter Sofia Christola.

Det finns möjlighet att göra undantag om det finns särskilda skäl i form av att du förväntas kunna försörja dig genom ditt vanliga arbete eller något annat arbete hos din arbetsgivare innan du har varit sjukskriven i 550 dagar.

– Det är nytt och infördes i februari 2022, säger Sofia Christola. Det går att göra undantag om det är oskäligt att bedöma förvärvsförmågan mot normalt förekommande arbeten, vilket kan vara aktuellt om du till exempel är svårt sjuk och inte kommer att bli bättre.

Ovanligt att få sjukpenningen indragen

Sofia Christola berättar att det för tillfället är förhållandevis få som får avslag rörande sin sjukpenning. Under 2016 meddelade regeringen Försäkringskassan i form av ett så kallat regleringsbrev att de ville få ned sjuktalen till i snitt 9,0 sjukdagar per person och år. Detta ledde till en dramatisk ökning av antalet avslag vid 180 dagar. Därefter har det bland annat gjorts en utredning av sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggning och en hel del kritik har riktats mot Försäkringskassan.

– Detta har sammanfallit med att Försäkringskassan har ökat antalet beviljade ansökningar om sjukpenning, säger Sofia Christola.

Lagändring gör begrepp tydligare

Försäkringskassan använder begreppet ”normalt förekommande arbete” för att beskriva den arbetsmarknad som förvärvsförmågan ska prövas mot. Lagen ändras den 1 september 2022 på så sätt att efter 180 dagar ska förvärvsförmågan prövas mot ”förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”.

– Att Försäkringskassan måste ange den yrkesgrupp inom vilken de anser att en person kan försörja sig gör det enklare för oss att föra bevisning om att så inte är fallet, säger Sofia Christola. Försäkringskassans handläggare tvingas också förhoppningsvis tänka till innan de hänvisar en person till ett normalt förekommande arbete.

Vad krävs för att få en arbetsskada godkänd?

– För att få en arbetsskada godkänd är grundvillkoret att din arbetsförmåga måste var nedsatt med minst 1/15-del under minst ett år framåt i tiden, säger Sofia Christola. Om grundvillkoret är uppfyllt görs en sambandsbedömning där Försäkringskassan tar ställning till om det finns ett samband mellan den exponering för en skadlig faktor som du har haft i ditt arbete och din arbetsoförmåga.

Vad ska man tänka på för att skydda sin SGI?

– Din SGI är skyddad så länge du har sjukpenning. Blir du nekad sjukpenning bör du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande dagen efter du får beslutet. I vissa fall är din SGI skyddad under 25 dagar efter ett avslag, men det är säkrast att du anmäler dig redan dagen efter eller nästa vardag. Annars riskerar du att förlora din SGI och i sådana fall kommer du inte att kunna beviljas sjukpenning oavsett hur arbetsoförmögen du är, säger Sofia Christola. Går du tillbaka till arbetet är din SGI såklart skyddad.

Källor:

Socialförsäkringsbalken, kapitel 27, allmänna bestämmelser.

Läs gärna också:

Fler diakoner sjukskrivna på grund av stress

Långtidssjukskrivning beror på stress i arbetet