Långtidssjukskrivning beror på stress i arbetet

Det framgår av den rikstäckande arbetsmiljöenkät som KyrkA genomförde strax innan sommaren. Sju av tio församlingspedagoger upplever att det är stress i arbetet som är orsaken. ”Detta är verkligen något som arbetsgivarna måste ta på allvar”, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA.

Strax innan sommaren frågade KyrkA församlingspedagoger över hela landet om hur de mår på arbetet. Här jämför vi några av svaren med den tidigare arbetsmiljöenkäten som genomfördes 2016.

Av svaren framgår att 16 procent har varit långtidssjukskrivna för stress i mer än två veckor under de senaste fem åren och en övervägande del av dessa, 72 procent, upplever att det beror på stress i arbetet.

– Det är förvånande och oroande att fler anger att de varit långtidssjukskrivna på grund av stress i år än 2016 trots pandemin. Detta är verkligen något som arbetsgivarna måste ta på allvar, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA.

Var fjärde församlingspedagog förväntas vara nåbar på sin fritid

Av enkätsvaren framgår 2021 att var fjärde förväntas vara nåbar utanför arbetstid. Detta har inte förändrats nämnvärt de senaste fem åren.

– Att inte få välbehövlig återhämtning är en hög riskfaktor för stress och utbrändhet som måste tas på allvar, framhåller Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på KyrkA. Det är mycket viktigt att få tid att koppla av på sin fritid. Om en medarbetare ska vara nåbar utanför arbetstid ska detta betecknas som beredskap vilket har sitt eget regelverk. Dock är det ingen som har fyllt i att de har beredskapstjänstgöring. Några är osäkra på om det har det eller inte.

Lång erfarenhet av yrket

Av de som har svarat har runt 60 procent arbetat i yrket i 16 år eller mer. Ungefär 60 procent har utbildat sig på folkhögskola och 64 procent på högskola.
– Att så många stannar kvar länge tyder på att detta är ett yrke som ger mycket tillbaka, säger Vibeke Hammarström.

Pandemin har påverkat arbetssituationen

91 procent upplever att arbetssituationen har förändrats. 14 procent arbetar mer på grund av pandemin men 60 procent märker ingen skillnad i arbetstid.
I och med pandemin har grupper och aktiviteter ställts in, många har fått nya digitala arbetsuppgifter och har arbetat hemifrån med möten på distans. Snabba omställningar och osäkerhet med förberedelser inför olika scenarion i de fall restriktionerna ändras.

Några röster om hur pandemin har påverkat arbetsdagen:
• Inga barngrupper, studiecirklar och inga seniorträffar.
• Fler samordningsmöten, riskbedömningsarbete, arbete på distans och digitalt.
• Det har varit mindre och ett betydligt lugnare tempo än vanligt.
• Vårt pastorat stängde ner all verksamhet. Men vi har digitala möten och inspelade gudstjänster.
• Jag arbetar min schemalagda arbetstid.
• Jobbar 40 timmar i veckan men inte med samma saker som före pandemin
• Arbetar snarare mindre eftersom kvällsarbete och läger har minskad i omfattning. Digitala läger tar inte lika mycket tid i anspråk.
• Det har blivit annorlunda arbetsuppgifter istället vilket i sin tur ibland gjort att det blivit merarbete.

Högre andel har bestämda arbetstider på läger

Andelen som åker på läger är nära 80 procent 2021 mot 90 procent 2016 vilket kan förklaras av pandemin då lägerverksamheten i viss mån har ställts in eller blivit digitala.

– Glädjande är att en betydligt högre andel har fastställd arbetstid på läger idag än för fem år sedan, 60 procent jämfört med 40 procent 2016, säger Vibeke Hammarström.

Det är också en högre andel som har schemalagd arbetstid i år än tidigare, 88 procent 2021 medan 80 procent uppger att de hade schemalagd arbetstid 2016.
Runt 90 procent uppger att de arbetar på helger. 2016 var det 96 procent. Att delta i gudstjänster är fortfarande den vanligaste arbetsuppgiften på helger.
2021 anger en tredjedel av församlingspedagogerna, 34 procent, att de inte behöver arbeta övertid, medan 30 procent uppger att de arbetar övertid och får betalt för det. Så många som 62 procent anger att de arbetar flextid och styr själva över sin arbetstid.

Var femte är osäker på stödet från chefen

År 2016 uppgav en överväldigande majoritet, 90 procent, att de kunde påverka sin arbetssituation. Bilden har förändrats något sedan dess.

– Det är fortfarande en mycket positiv bild som framstiger då 84 procent anser att de kan påverka sin arbetssituation, fortsätter Vibeke Hammarström.
Idag är det 78 procent som upplever att de har stöd från sin närmaste chef, vilket är en lägre andel än 2016. Hela 8 procent svarar att de inte har något stöd från sin närmaste chef.

– Sammantaget ger det en oroväckande bild att drygt var femte församlingspedagog känner sig osäker på eller till och med saknar stöd från närmaste chefen, påpekar Vibeke Hammarström. Här finns potentiella risker då otrygghet och osäkerhet skapar stress och ohälsa. Dessutom kan det medföra sämre prestationer.

Om kompetensutveckling

Så många som 82 procent upplever att de får nödvändig kompetensutveckling.
– I vår förra undersökning 2016 svarade 85 procent att de tyckte de fick nödvändig fortbildning och kompetensutveckling. Idag är den siffran lägre och detta är en omständighet som behöver bevakas, betonar Vibeke Hammarström.

Hot och våld

Det är 8 procent som upplever hot och våld i sitt arbete.
– Det är fortfarande en för hög andel, konstaterar Vibeke Hammarström. Tyvärr har tillgången på larm inte ökat utan ligger på ungefär samma nivå som 2016.
– Det är upp till varje arbetsgivare att bedöma behovet av larm men det är en enkel och förhållandevis billig förebyggande åtgärd som KyrkA vill uppmana arbetsgivarna att överväga att använda. En viss ökning av andra säkerhetsrutiner anges vilket är positivt.

KyrkA arbetar för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön

KyrkA arbetar för en bättre arbetsmiljö på många sätt. Inom Svenska kyrkan är det psykosociala och organisatoriska frågor som utgör de största arbetsmiljöproblemen. Det är även därför som KyrkA bedriver ett långsiktigt arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska stressen för dig som medlem.

Om du har några frågor

Kontakta gärna ditt närmaste skyddsombud eller fackligt förtroendevalda i din krets om du har några frågor kring din arbetsmiljö. Om du inte har en förtroendevald nära dig är du varmt välkommen att kontakta vår ombudsmannajour på forhandlingsavdelningen@kyrka.se eller genom att ringa vår växel på 08-441 85 60 mellan klockan 9 och 12 vardagar.