Så behandlar vi person­uppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kyrkans Akademikerförbund följer de nya kraven enligt regelverket Dataskyddsförordningen (GDPR). Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som finns här på hemsidan och som används av förbundet i samband med medlemskapet

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Kyrkans Akademikerförbund kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Därför behandlar KyrkA, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
 • Få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • Få tillgång till de frivilliga försäkringar som erbjuds via förbundet
 • Få förbundstidningen
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • Få karriärrådgivning inklusive CV-granskning
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • Betala rätt medlemsavgift

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Därför behandlar KyrkA också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • Genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • Framställa lönestatistik

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar KyrkA dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.

För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet innebär.

Lagringstid

KyrkA kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till s.k. dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel. 15-18, 20, 21, 22.

Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndigheten Datainspektionens webb

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till exempelvis följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • De försäkringsbolag som förbundet samarbetar med
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som KyrkA samarbetar med
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bland annat vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Integrationsmyndigheten (IMY) till exempel vid inspektioner.

Annelie Abramsson
Dataskyddsombud
kyrka.dso@adviceu.se

KyrkAs kontaktperson i GDPR-frågor:

Johanna Sellgren
08-441 85 61
johanna.sellgren@kyrka.se

 

 

 

 

 

 

KyrkAs personuppgiftspolicy

KyrkAs personuppgiftspolicy

2019-09-02 07:42:08, pdf 110 KB