Så behandlar vi dina personuppgifter – för dig som inte är medlem

Insamling av uppgifter

Vi kan komma att behandla uppgifter om dig även om du inte är medlem i KyrkA. Det kan ske i samband med att du kontaktar oss eller berörs i ett ärende som vi handlägger. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt, motpart eller medpart där vi företräder en medlem. Vi kan även få information om dig från dig själv eller en medlem i samband med ett arbets- eller arbetsmiljörättsligt ärende. Likaså behandlar vi uppgifter om personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Vi behandlar också personuppgifter från offentliga källor i syfte att marknadsföra medlemskap i KyrkA. Den information som det kan röra sig om är följande.

 • Person- och kontaktinformation
 • Bilder
 • Anställningsuppgifter
 • CV och annat ansökningsmaterial vid rekrytering
 • Betalningsinformation, faktureringsinformation och bankkontouppgifter
 • Information i samband med ärenden eller undersökningar

KyrkA kan ibland få löneuppgifter och anställningsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare i samband med lönerevisionen. Sådana uppgifter som rör icke-medlemmar raderas direkt.

Flöde för händelser eller en lista på filer

Sammanställning av de lagliga grunderna som är aktuella för KyrkAs verksamhet

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för behandlingen. Nedan finner du vilka lagliga grunder det finns och som vi använder oss av.

Samtycke – Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Avtal – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss (medlemskapet) eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Rättslig förpliktelse – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att KyrkA ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse enligt t.ex. lag eller kollektivavtal.

Intresseavvägning – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör KyrkAs eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Du har möjlighet att invända mot att vi använder dina uppgifter på det här sättet. Då gör vi en ny bedömning utifrån din specifika situation. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för sådant ändamål.

För känsliga personuppgifter som exempelvis hälsotillstånd krävs ytterligare lagstöd för att få behandla den personuppgiften. Nedan finner du vilka lagliga grunder som finns och som vi använder oss av.

Samtycke – Du har uttryckligen lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke.

Inom arbetsrätten m.m. – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi eller du själv ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller inom områdena social trygghet och socialt skydd.

Berättigad facklig verksamhet – Behandlingen av dina personuppgifter utförs internt inom ramen för KyrkAs berättigade verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder.

Rättsligt anspråk – Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Hur kan vi komma att behandla din information?

Nedan framgår varför KyrkA behandlar dina uppgifter och på vilka grunder behandlingen sker.

Rekrytering av nya medlemmar

För att ta främja och tillvarata våra medlemmars intressen på bästa sätt behöver vi vara många medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare part blir vi på den svenska arbetsmarknaden. När vi rekryterar medlemmar gör vi följande behandlingar.

Mottagare av uppgifter

I vissa fall har vi gett externa företag eller organisationer i uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning – så kallade personuppgiftsbiträden. Vi anlitar bara personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier för att dataskyddsförordningen följs och att dina rättigheter skyddas.

 • Tryckerier och distributörer – avseende trycksaker såsom broschyrer
 • De ombud KyrkA anlitar för förhandlingshjälp och rättshjälp
 • Av förbundet anlitad leverantör av IT-stöd och IT-tjänster
 • Av förbundet anlitat ombud för fakturering
 • Av förbundet anlitat medlemsregisterföretag
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som KyrkA samarbetar med – exempelvis Saco

KyrkA kan även lämna ut personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. I sådant fall uppställer vi krav på lämpliga åtgärder hos den som mottar uppgifterna för att säkerställa en korrekt och laglig behandling.

 • Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationen – exempelvis i samband med fackliga förhandlingar
 • De försäkringsbolag som förbundet har avtal med – exempelvis rörande ansvarsförsäkring
 • Myndigheter – vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan

 

Tredjelandsöverföringar

Vi använder molntjänster i vår e-posthantering och för lagring av vissa dokument. Det innebär att det kan ske överföring av person­uppgifter till land utanför EU/EES (USA). Vi kan även behöva överföra person­uppgifter till tredjeland när vi kommunicerar med i tjänsten utsända förtroendemän eller medlemmar som befinner sig utanför EU/EES. För det fall KyrkA överför personuppgifter till tredjeland vidtas tillräckliga säkerhetsåtgärder enligt rådande lagstiftning. I det fall vi överför personuppgifter till utsända i andra delar av världen sker en särskild bedömning.

 

Lagringstider

Dina personuppgifter lagras under den tid som KyrkA är skyldig att spara uppgifterna enligt gällande lag och/eller kollektivavtal.

Förekommer dina personuppgifter i ett ärende där vi företrätt vår medlem genom förhandling eller rättshjälp sparar vi dessa personuppgifter i tio år efter avslutad aktivitet i enlighet med preskriptionslagen.

Vi har en skyldighet enligt bokföringslagen att spara allt räkenskapsmaterial i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Vi har även en skyldighet enligt kollektivavtal att föra register över förhandlingar till dess att kollektivavtalet har upphört. Om vi förhandlat fram särskilda villkor som du berörs av kan vi komma att spara vissa personuppgifter för att fullgöra den skyldigheten.

Har du sökt anställning hos oss kommer vi att spara dina personuppgifter i två år efter att rekryteringen är klar i enlighet med preskriptionslagen.

Har du deltagit i kurser, seminarier eller informationsträffar kommer uppgifterna att sparas i tre månader efter avslutad aktivitet.

När det rör KyrkAs personals säkerhet kommer personuppgifterna att sparas i tre månader efter det att hotet har upphört. Hotbilden bedöms löpande i enlighet med förbundets säkerhetspolicy.

Övriga personuppgifter som är hänförliga till en viss behandling med visst ändamål kommer vi att gallra löpande i enlighet med vår gallringspolicy och så fort ändamålet med behandlingen har upphört.