Historien om SPU

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Kyrkans Akademikerförbund fick ansvaret för Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse år 1996. Det var i samband med förbundsfullmäktige som ärkebiskopen emeritus Olof Sundby överlämnade stiftelsen för att förvaltas av förbundet. Stiftelsens upphovsman är den inom Svenska kyrkan legendariske boktryckaren Håkan Theodor Ohlsson.

Stödkassor för präster har funnits sedan slutet av 1800-talet. Håkan Theodor Ohlsson (1871–1949) hjälpte tidigt kassorna organisatoriskt och finansiellt. Hela hans inställning och arbete var präglat av en stark och varm känsla för Svenska kyrkan och dess prästfamiljer.

Håkan Theodor Ohlsson insåg att det behövdes en riksomfattande struktur för att bistå präster som vid sjukdom förlorade sin inkomst samt att ekonomiskt stödja efterlevande familjer. Han beräknade prästernas medellivslängd under de närmast föregående 20 åren och kunde med stöd av dessa uppgifter ta fram tillräckliga grunder för att 1911 bilda Svenska Prästerskapets Understödskassa. 1913 ändrades namnet till Svenska Prästerskapets Understödsförening.

Ett minne vid den döde broderns bår

Det betonades tidigt att ”Inträdet i kassan bör icke blott ses från synpunkten av en insats för beredande av understöd åt den egna familjen. Såsom en viktig synpunkt bör också gälla, att delägarna bereda understöd åt en bortgången ämbetsbroders efterlevande. Ett sådant understöd, i många fall synnerligen välbehövligt, blir kanske den bästa minneskransen vid vännens bår.” Ändamålet kompletterades 1932 så att även ”änka eller minderåriga moderlösa barn” kunde erhålla pension.

Svenska Prästerskapets Understödsförening trädde i likvidation 1995 varvid överskottsmedlen överlämnades till nybildade Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse (SPU). Till SPU knöts också Hilda och Håkan Theodor Ohlssons fond, vars syfte var att ”vid uppkomna behjärtansvärda behov lämna understöd till präster och deras närmaste efterlevande, främst änkor och minderåriga barn, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd”.

Lämnades till KyrkA

I samband med förbundsfullmäktige 1996 överlämnades SPU, genom ärkebiskopen emeritus Olof Sundby, att förvaltas av Kyrkans Akademikerförbund. Enligt stadgarnas ändamålsbestämmelse – som är historiskt betingad och redan var fastställd vid överlämnandet till förbundet – kan SPU utge:

”understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag.”

Komplicerade överväganden

SPU har under åren haft att ta ställning till åtskilliga ansökningar om bidrag och understöd. Styrelsens uppgift är inte alldeles okomplicerad. Ofta handlar det om att utifrån ett begränsat underlag göra grannlaga överväganden mellan olika individuella omständigheter. Stora ansträngningar görs för att komma till så korrekta bedömningar som möjligt. Förhoppningsvis kan SPU på så sätt också i någon mån möta betydelsefulla behov och underlätta bördan i svåra situationer.

Enligt stadgarna riktar sig stiftelsen till präster inom Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.