Om lönesättande samtal, lönesamtal och utvecklingssamtal

Det förtjänar att förtydligas att ett lönesättande samtal inte är det samma som ett lönesamtal. Ett lönesamtal har alla medarbetare i Svenska kyrkan rätt till oavsett om du därefter blir förhandlad för eller har ett lönesättande samtal med din chef. Här reder vi ut begreppen.
Flöde för händelser eller en lista på filer

Förhandling är huvudregel

I löneavtalet anges i § 1, steg 5 att medlem i Kyrkans Akademikerförbund har rätt att själv avgöra om han eller hon önskar förhandling eller lönesättande samtal. Arbetsgivaren kan också välja förhandling och säga nej till en medarbetare om lönesättande samtal, till exempel på grund av tidsbrist. Det betyder att förhandling är huvudregel men medarbetare och chef kan komma överens om lönesättande samtal.

Detta återfinns i nuvarande löneavtal och lyder så här:
Steg 5 Kyrkans Akademikerförbunds medlemmar gör individuellt val. Medlem i Kyrkans Akademikerförbund har rätt att själv avgöra om medlemmen i löneöversyn vill bli företrädd av Kyrkans Akademikerförbund genom förhandling eller lönesättande samtal. Om medlem och chef är överens om förhandling sker löneöversyn i förhandling mellan Kyrkans Akademikerförbund och arbetsgivaren. Om medlem och chef är överens om att löneöversyn ska ske genom lönesättande samtal fastställs lönen i sådant samtal. Om överenskommelse inte nås genomförs löneöversyn genom förhandling. Senast under lönesamtalet anger medlemmen sitt val.

Vad är ett utvecklingssamtal?

Enkelt uttryckt: Ett utvecklingssamtal (eller planeringssamtal som det också kallas) pekar framåt – vad ska medarbetaren göra framåt. Vilka förmågor behöver utvecklas? Vilka nya arbetsuppgifter eller områden kan vara aktuella för medarbetaren att arbeta med? Detta skrivs med fördel ner i en skriftlig plan.
Enligt Svenska kyrkans avtal gäller att utvecklingssamtal är följande: Löneavtalet § 1, steg 3 säger:

Steg 3 Utvecklingssamtal Inför varje verksamhetsår ska lönesättande chef och arbetstagare genomföra ett utvecklingssamtal. Samtalet ska behandla arbetstagarens bidrag till verksamheten och arbetstagarens utveckling det kommande året. Chefen och arbetstagaren samtalar om individuella mål, löneutveckling, yrkesutveckling, Övriga arbetstagar-organisationer 2020-12-04 6 (12) arbetsbelastning, arbetstider och arbetsmiljö. Båda parter förbereder samtalet väl. I utvecklingssamtalet tas också arbetstagarens kompetensutveckling upp. Kompetensutvecklingen kopplas till verksamhetens behov på kort och på lång sikt. Arbetstagarens behov av utveckling läggs fast i en individuell kompetensutvecklingsplan för vilken arbetsgivaren avsätter resurser. Kompetensutvecklingsplanen dokumenteras skriftligt, chef och medarbetare skriver under planen.

Vad är ett lönesamtal?

Enkelt uttryckt: Ett lönesamtal tittar bakåt. Hur har det som planerades på utvecklingssamtalet fungerat? Hur har medarbetaren utfört sina uppdrag och uppgifter? Kan något göras bättre? Behöver något förändras? Hur är arbetsbelastningen?

Löneavtalet § 1, steg 4 säger:
Steg 4 Lönesamtal–utvärderingssamtal Lönesättande chef och arbetstagare samtalar om arbetstagarens prestation och resultat under det gångna året. Föregående års utvecklingssamtal ska ligga till grund för samtalet. Samtalet ska spegla hur arbetstagaren har bidragit till föregående års verksamhet, måluppfyllelse och utveckling. Chefen och arbetstagaren värderar arbetstagarens arbetsinnehåll och resultat utifrån fastställda lönekriterier. Samtalet avslutas med att chefen gör en sammanfattande bedömning av arbetstagarens prestation och resultat inför kommande lönesättande samtal/förhandling.

Vad är ett lönesättande samtal?

Enkelt uttryckt: Detta samtal ska vara en dialog mellan medarbetare och chef om vilken lönenivå som är rimlig. Båda parter ska lägga fram motiverade förslag.

Löneavtalet § 1, steg 5 säger:
Steg 5 Kyrkans Akademikerförbunds medlemmar gör individuellt val Medlem i Kyrkans Akademikerförbund har rätt att själv avgöra om medlemmen i löneöversyn vill bli företrädd av Kyrkans Akademikerförbund genom förhandling eller lönesättande samtal. Om medlem och chef är överens om förhandling sker löneöversyn i förhandling mellan Kyrkans Akademikerförbund och arbetsgivaren. Om medlem och chef är överens om att löneöversyn ska ske genom lönesättande samtal fastställs lönen i sådant samtal. Om överenskommelse inte nås genomförs löneöversyn genom förhandling. Senast under lönesamtalet anger medlemmen sitt val. Övriga arbetstagar-organisationer 2020-12-04 7 (12) Arbetsgivaren meddelar lokal arbetstagarorganisation vilka medlemmar som valt förhandling respektive lönesättande samtal senast den 31 januari eller senast sex veckor innan förhandling. Resultatet, den nya lönen, meddelas även stiftskrets av Kyrkans Akademikerförbund senast två veckor innan förhandling.