Frågor och svar om arbetsmiljö under Corona

Vi får många frågor om arbetsmiljö under Corona och har därför sammanställt de fyra vanligaste frågorna som vår ombudsman Johanna Sellgren svarar på. Kom ihåg att du alltid kan få rådgivning, stöttning och hjälp från oss på KyrkA. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Flöde för händelser eller en lista på filer

Min sambo har Covid-19 men jag har inga symptom. Kan min arbetsgivare tvinga mig att ta ut semester då de inte vill att jag är på arbetsplatsen?

Om du inte har några sjukdomssymtom är huvudregeln att du räknas som arbetsför och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att arbetsgivaren i första hand ska undersöka möjligheterna för dig att arbeta hemifrån. Om du inte kan utföra dina vanliga arbetsuppgifter hemifrån så bör alternativa arbetsuppgifter diskuteras som exempelvis inläsning.

Arbetsgivaren har inte rätt att tvinga ut semester utan det kräver en överenskommelse mellan parterna. Arbetsgivaren kan dock efter att ha hört läkare meddela förbud för arbetstagaren att arbeta. Under sådant förbud behåller du samtliga avlöningsförmåner. Om din arbetsgivare inte uttryckligen förbjuder dig att stanna hemma men du likväl riskerar att utgöra en smittorisk kan du också ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Jag tillhör en riskgrupp och känner en stor oro inför de arbetsuppgifter jag måste utföra. Hur ska jag tänka och vad har arbetsgivaren för ansvar?

Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och har även en skyldighet att anpassa arbetet efter medarbetarnas individuella behov. Om vissa arbetsuppgifter medför en ökad risk för smitta är det därför viktigt att lyfta det med sin chef och skyddsombud för att möjliggöra åtgärder.

Det är också viktigt att arbetsgivaren regelbundet stämmer av de individuella förutsättningarna med sina medarbetare. Det bör också finnas en policy och tydliga rutiner för hur arbetet ska fortgå under den pågående pandemin. Det är viktigt att rutinerna följs upp och utvärderas. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombudet på arbetsplatsen ha gjort en risk- och konsekvensanalys med anledning av pandemin och de förändringar som behöver ske i medarbetarnas arbetsuppgifter med anledning därav.

Min arbetsgivare har mejlat ut till arbetsplatsen och informerat om att jag har Covid-19 trots att jag inte har träffat någon fysiskt på arbetsplatsen under en längre tid. Är det verkligen ok?

Uppgift om arbetstagares hälsotillstånd kan vara sekretessbelagd enligt offentlighet- och sekretesslagen om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Det måste därför göras en bedömning i varje enskilt fall. Om det inte förelåg någon risk för att någon annan på arbetsplatsen har smittats kan det ifrågasättas om en sådan kommunikation var nödvändig. Arbetsgivaren bör i första hand inhämta samtycke från arbetstagaren innan sådan information kommuniceras på arbetsplatsen.

Jag känner mig väldigt påverkad av den pågående pandemin. Jag känner mig isolerad hemma mår inte alls bra. Vad kan jag göra?

De grundläggande reglerna på arbetsmiljöområdet gäller oavsett var arbetet utförs. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön även när du arbetar hemifrån. Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren undersöka och bedöma risker för ohälsa och olycksfall i samverkan med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Undersökningen kan ske genom att arbetsgivaren ställer frågor till dig som arbetstagare inför och löpande under perioder då arbetet utförs hemifrån.  Du som arbetstagare har också en skyldighet att själv medverka i arbetsmiljöarbetet. Det är därför viktigt att du i en sådan situation pratar med din chef och förklarar att du inte mår bra. Arbetsgivaren måste då undersöka möjligheten till rutiner som kan underlätta situationen. Vid behov bör också företagshälsovården kopplas in.