Kyrkans Akademikerförbund vann i AD

KyrkA har stämt en arbetsgivare till AD för att ha hävdat att arbetsgivarens företrädare inte var behöriga att teckna ett ingånget avtal om avgångsvederlag för 26 månader. Domslutet från Arbetsdomstolen kom i början av mars och domstolen ger förbundet rätt i denna centrala principfråga. Domen gäller en präst i Mellansverige.

AD sammanfattar domen så här: ”Kyrkorådets ordförande har för ett pastorat undertecknat ett avtal med en präst om att prästens anställning skulle upphöra och att prästen skulle få ett avgångsvederlag. Arbetsdomstolen har funnit att pastoratet varit behörigen företrätt när avtalet träffades samt att avtalet inte är oskäligt. Vidare har domstolen funnit att pastoratet ska betala allmänt skadestånd till prästens arbetstagarorganisation för att inte ha betalat vederlaget sedan rättsverkan enligt 35 § medbestämmandelagen uppkommit. AD 12/20”

Brott mot MBL

Det berörda pastoratet betalade inte ut avgångsvederlaget, trots KyrkA kravbrev, och kallade heller inte till förhandling om tvisten. Därmed bröt arbetsgivaren mot medbestämmandelagen och får också betala skadestånd.

AD skriver vidare att KyrkA har i allt väsentligt vunnit målet och ska utöver det allmänna skadeståndet tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader på drygt 300 000 kr.