Nyhetsbrev nr 8: Avtal om korttidsarbete för näringsverksamhet inom Svenska kyrkan

Fotograf: Nagesh Badu (Unsplash)

Vi har tillsammans med de övriga parterna inom Svenska kyrkan skrivit under ett avtal om korttidsarbete. Det nya avtalet gäller arbetsgivare inom Svenska kyrkan som bedriver näringsverksamhet inom ramen för kyrkans verksamhet. Avtalet omfattar inte trossamfund för närvarande.

Vad innebär korttidsarbete?

Med korttidsarbete menas ett tidsbegränsat stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen. Det är Tillväxtverket som beslutar om stöd och på deras hemsida kan du läsa mer och även ansöka om korttidsarbete.

Detta gäller för att du ska kunna söka stöd

  • Du är arbetsgivare inom Svenska kyrkan och bedriver näringsverksamhet inom ramen för kyrkans verksamhet.
  • Du behöver teckna ett lokalt kollektivavtal med lokala fackliga organisationer.
  • Verksamhetens intäkter är vikande på grund av Covid-19.
  • Du som arbetsgivare behöver också kunna visa att du har använt dig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Denna del av avtalet kan användas redan idag men förutsätter ett lokalt avtal med KyrkA samt att kraven i lagen om korttidsarbete i övrigt är uppfyllda.

Exempel på näringsverksamhet

Exempel på näringsverksamhet är fastighetsbolag som hyr ut lokaler mot avgift, caféverksamhet där driften är beroende av intäkter från verksamheten och butiker som säljer second hand.

Trossamfund omfattas inte för närvarande

Avtalet öppnar i § 2 b. upp för möjligheten att även församlingsverksamhet och annan avgiftsfinansierad verksamhet ska kunna få detta stöd om villkoren i övrigt är uppfyllda OM det blir ett politiskt beslut att stödet vid korttidsarbete även ska omfatta trossamfund. Vi ber dig observera att detta i dagsläget inte är möjligt. Det förutsätter en ny vidare tolkning av gällande lagstiftning alternativt nya beslut om statligt stöd.

I det partsgemensamma avtalet utrycks denna vilja att möjliggöra stöd även till församlingar och stift med flera om lagstiftaren skulle tillåta genom nedanstående:

För det fall att en utvidgning av lagens tillämpningsområde kommer att göras till att även omfatta arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan, vars verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, såsom nationella organ, stift, församlingar och kyrkliga samfälligheter (pastorat). (avtalet 2.b.§)

Förbundsfullmäktige flyttas fram på grund av Covid -19

KyrkAs förbundsstyrelse har väntat in i det längsta med att fatta beslut om förbundsfullmäktige kan genomföras i början av juni. Med hänsyn till den rådande situationen på grund av Covid -19 och myndigheternas rekommendationer och riktlinjer beslöt förbundsstyrelsen att flytta fram förbundsfullmäktige till i höst.

KyrkAs förbundsfullmäktige berör ca 100 personer från hela landet och myndigheternas rekommendationer begränsar som bekant möten till 50 personer. Förbundsfullmäktige kommer att hållas så snart det är möjligt utifrån myndigheternas rekommendationer och råd. Förbundsstyrelsen återkommer med ny tidpunkt för förbundsfullmäktige.