2022 börjar händelserikt

Avtalsförhandlingarna igång igen

Kyrkans Akademikerförbund  har under hösten 2021 suttit i ett antal överläggningar med Skao tillsammans med övriga fack om möjligheten att anpassa Kyrkans Trygghetsråd till att bli en registrerad omställningsorganisation. Detta kan vara fördelaktigt för både arbetsgivare och medarbetare och KyrkA kommer att arbeta för den möjligheten.

Nu är såväl det så kallade Omställningsavtalet som reglerar Kyrkans Trygghetsråd uppsagt liksom avtalet som reglerar allmänna villkor, Kyrkans AB,  uppsagt. Skao har som enda arbetsmarknadspart valt att säga upp det tredje året av det avtal som tecknades under det stora avtalsåret 2020 när treåriga avtal tecknades över hela arbetsmarknaden. Andra parter har således valt att förhandla under fredsplikt.

Nya lönerna ska gälla från 1 april. När nu avtalet är uppsagt är de osannolikt att löneöversynerna kommer bli klara till detta datum. Parterna har ca 1,5 månad på sig att hitta lösningar på de relativt stora frågor som hör samman med att Kyrkans Trygghetsråd har möjlighet att bli en registrerad omställningsorganisation. Under samma tid ska parterna även hitta  lösningar på de ändringar Skao aviserat att de vill införa i Kyrkans AB.

Om det visar sig svårt att hitta lösningar på denna korta tid innebär det att löneöversynen förskjuts framåt i tiden.

Från Kyrkans Akademikerförbunds sida såg vi inget behov av att säga upp kollektivavtalen. KyrkA hade hellre fört förhandlingar under fredsplikt. När nu även villkorsavtalet är uppsagt har förbundet överlämnat ytterst få yrkanden för att inte fördröja eller försvåra denna redan ansträngda tidsplan. Ett av våra tre yrkanden rör det faktum att många av våra medlemmar idag subventionerar församlingens eller arbetsgivarens verksamhet genom att Bilavtalet innehåller alldeles för låg milersättning. Avtalets ersättning om  3,40 kronor per kilometer är inte tillräcklig mot bakgrund av de skenande drivmedelspriserna.

I dagsläget är förhandlingarna under uppstart och parterna har mötts i olika konstellationer. Första förhandlingstillfället efter att avtalet sades upp är den 14 februari.

Ett unikt beslut i Svenska kyrkan

Förra veckan fattade Ansvarsnämnden ett unikt beslut genom att frånta biskop Thomas behörigheten att utöva vigningstjänsten. Inte sedan 1950-talet har en biskop förlorat sin behörighet att utöva vigningstjänsten och det har aldrig hänt med nuvarande kyrkoordning. Men historien slutar inte här.

Konsekvenserna av detta beslut som har förvånat många måste tas om hand på bästa sätt av Svenska kyrkan. Det är vad Svenska kyrkan gör med denna situation som kommer att påverka hur Svenska kyrkan upplevs och blir bedömd av medarbetare i kyrkan, kyrkotillhöriga liksom icke kyrkotillhöriga. Svenska kyrkan har idag problem med vikande medlemstal men även med stor präst- och diakonbrist med flera yrken. Vägen att bli vigd är lång och alla i vigningstjänsten har vigt sitt liv till kyrkan. När en behörighet att utöva vigningstjänsten återkallas måste det finnas ett skyddsnät, även för en biskop.

Vi i KyrkA möter medlemmar i olika typer av svåra situationer som kan uppstå under ett arbetsliv bland annat i samband med att de utsätts för tillsyn där deras behörighet är ifrågasatt. KyrkA efterlyser ett mänskligare synsätt på vigningstjänsten. För biskopar finns det endast två alternativ; fria eller fälla. KyrkA anser inte att detta är en tillfredsställande ordning. En biskop besitter en oerhört stor kunskap och erfarenhet. Dessa tillgångar måste Svenska kyrkan ta tillvara.

Allt gott!

Vänliga hälsningar

Bror Holm, förbundsordförande & Vibeke Hammarström, förbundsdirektör