När arbetsmiljöverket inspekterar Svenska kyrkan

– Det finns ingen anledning att vara orolig för Arbetsmiljöverkets tillsyn. En inspektion är i de allra flesta fall värdefull och en möjlighet att få syn på både vad som är bra och vad det behöver arbetas mer med i verksamheten, säger Eva Linér, arbetsmiljöexpert och tidigare arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

I januari började Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av Svenska kyrkan med fokus på den organisatoriska och social arbetsmiljön, OSA kallad. Framför allt gäller inspektionen kyrkans arbete mot kränkande särbehandling. OSA är de föreskrifter, regler som Arbetsmiljöverket gav ut 2016.

Hur kan församlingar och stift förbereda sig inför Arbetsmiljöverkets tillsyn? – Tala med skyddsombudet och se till att hen är med på inspektionen. Ta fram dokumenten inom arbetsmiljöområdet. Se till att ha en arbetsmiljöpolicy och att den beskriver hur ni vill att den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns ska se ut. Psykosociala frågor som stress, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling ska stå i centrum här.

Tydliga rutiner

– Det första jag tänker på är skyddsronder och enkäter för att undersöka arbetsmiljön och fånga upp problem och risker. Men andra arenor för att exempelvis upptäcka kränkande särbehandling kan vara medarbetarsamtal och arbetsplatsmöten.

Det är viktigt att ha tydliga rutiner om vart man ska vända sig till, och vilket stöd som finns att få. Behöver en utredning göras, vem har ansvaret att utreda? Hur får informationen användas? Medarbetarna ska känna till rutiner och policyer.

Diskutera och öka medvetenheten om kränkande särbehandling i medarbetargrupperna. Samtala om vilken kultur ni vill ha på arbetsplatsen och vilken kommunikation som ska gälla. – Om något händer på arbetsplatsen är det viktigt att chefer och arbetsledare snabbt agerar och markerar att så här gör vi inte hos oss, säger Eva Linér.

Arbeta förebyggande

Eva Linér betonar att det allra viktigaste i arbetsmiljöarbetet är det förebyggande arbetet. Det handlar till stor del om att ha ordning och reda i sin organisation. Att medarbetarna vet vad de ska göra och varför de gör det och att det går att koppla till församlingens mål. Kyrkoherden leder och ser till att arbetsmiljöarbetet utförs och kyrkorådet ser till att det finns resurser.
– Att det finns resurser; tid, pengar, kunskap. Om tiden inte räcker till måste jag veta vart jag ska vända mig för att få stöd och göra prioriteringar. Människor mår bättre på jobbet och stannar längre om de känner att de har stöd.

Arbetsgivaren på lokal nivå är kyrkorådet och det är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, tillsammans med kyrkoherden som leder verksamheten.
– Det viktigaste är att arbetsgivarna förstår vad som ska göras i det systematiska miljöarbetet, SAM, och de krav som lagstiftningen ställer. Hur ser det ut på arbetsplatsen, vilka är riskerna och hur kan de åtgärdas? Om de inte är möjligt att åtgärda direkt, så gör en handlingsplan för hur riskerna ska lösas i framtiden.

Eva Linérs råd till arbetsgivaren är att göra arbetsmiljöarbetet till sitt eget och förstå syftet. Det underlättar det egna uppdraget och verksamheten.
– Jag tycker jag ofta ser att det finns vinster i att göra rätt. OSA stöder både chefer och anställda och är till för att bland annat stoppa ohälsan och kan användas för att tydliggöra och styra upp.
Hur går en inspektion till?

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se