God man eller förvaltare – vad är skillnaden?

Om du har en anhörig eller kanske åldrande föräldrar som inte längre kan betala sina räkningar eller fatta egna beslut kan de behöva hjälp av en god man eller förvaltare. Här redogör juristen för vad detta betyder i praktiken.

Den största skillnaden mellan att vara god man och förvaltare är att en god man utför uppgifter för huvudmannens räkning, medan en förvaltare tar över huvudmannens rättshandlingsförmåga. Enkelt förklarat får huvudmannen fortfarande själv agera även om personen har en god man, men finns det en förvaltare krävs förvaltarens samtycke för att huvudmannen själv ska få rättshandla.

Både god man och förvaltare utses av tingsrätten efter ansökan av antingen huvudmannen, någon nära anhörig eller av överförmyndaren i aktuell kommun. En nära anhörig kan också ansöka om att bli god man eller förvaltare. Vid ansökan om god man krävs samtycke från den ansökan gäller, om personen inte är för sjuk för att kunna göra det. Det är tingsrätten som beslutar kring ärendet och gör det efter att ha tagit del av läkarintyg, sociala utredningar och så vidare.

Vad ingår då i en god man eller förvaltares uppdrag?

  • Bevaka huvudmannens rätt: Se till att huvudmannen får den hjälp och det stöd hen har rätt till gentemot exempelvis olika myndigheter.
  • Förvalta egendom: Sköta om sin huvudmans ekonomi, exempelvis betala räkningar.
  • Sörja för person: Se till att huvudmannen har en meningsfull fritid och ett bra boende samt att hen får det stöd som denne kan ha blivit beviljad.

En god man eller förvaltare får inte agera helt fritt, utan bevakas av kommunens överförmyndare. Dessutom finns det regler i Handelsbalken gällande förhållanden som dessa, så kallade sysslomannaskap, där sysslomannen har en viss lojalitets-, vårdnads- och omsorgsplikt gentemot huvudmannen. Om inte plikterna följs kan sysslomannen bli skadeståndsskyldig.

Det uppkommer ofta frågor kring köp och försäljning av egendom i huvudmannens namn. I dessa situationer krävs det alltid samtycke från överförmyndaren i aktuell kommun. Det är också viktigt att känna till att en god man eller förvaltare aldrig får ge bort egendom för huvudmannens räkning.

Vill du avsluta uppdraget?
Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte längre behövs, behöver ändra omfattning eller om du helt enkelt bara vill avsluta ditt kan du vända dig till tingsrätten.

Framtidsfullmakt

Ett alternativ till god man och förvaltare är att huvudmannen själv bestämmer vem som ska ta hand om dennes angelägenheter när hon eller han inte själv kan sköta dem. Det kan man göra genom att upprätta en framtidsfullmakt, som därför kan sägas vara ett personligt alternativ till god man eller förvaltare. Det är ett juridiskt dokument där personen själv bestämmer vem som ska företräda henne eller honom, och vilka frågor fullmakten ska omfatta. En framtidsfullmakt ska upprättas medan personen är vid sina sinnens fulla bruk.