KyrkA Bror Holm förbundsordförande Foto Jenny Unnergård

Inga ekonomiska oegentligheter i KyrkA

På måndagens förbundsfullmäktige presenterades slutsatserna från den fördjupade anseenderevisionen som KyrkA har beställt av Ernst & Young. Rapporten visar att det inte handlar om några ekonomiska oegentligheter. Däremot kan förbättringar göras i vissa rutiner och policyer.

– Det känns mycket bra och viktigt att vi idag kan presentera resultatet av anseenderevisonen för förbundsfullmäktige samt för våra medlemmar och att granskningen visar att det inte förekommit några ekonomiska oegentligheter inom förbundet, säger förbundsordförande Bror Holm och tillägger. Dock visar granskningen att det finns rutiner och policyer som måste förbättras och utvecklas, såväl på nationell nivå som hos stiftskretsarna, vilket vi nu omgående kommer att börja arbeta med.

Det var i december i fjol som förbundsstyrelsen inom Kyrkans Akademikerförbund beslutade att tillsätta en särskild fördjupad granskning – så kallad anseenderevison – som haft till uppgift att granska förbundet ur alla aspekter gällande: förbundsstyrelsen, kansliet, kretsarna, struktur och regelverk samt tre större sammankomster. Bakgrunden till beslutet om granskning var bland annat att en tidigare anställd anklagade Kyrkans Akademikerförbund för ekonomiska oegentligheter.

Förslag till förbättringar

Granskningen har genomförts av forensiska och integritetsenheten på Ernst & Young och visar att det inte förekommit några ekonomiska oegentligheter inom Kyrkans Akademikerförbund. Däremot visar granskningen att det finns förbättringsmöjligheter av bland annat olika policyer och riktlinjer inom Kyrkans Akademikerförbund samt när det gäller stiftskretsarnas organisation. Revisionens rekommendationer till förbundsledningen är att kräva total följsamhet av Kyrkans Akademikerförbunds interna regler för redovisning.

Granskningen uppvisar ett antal kvitton som har vissa observationer. När det gäller saknade kvitton eller gjorda inköp utanför Kyrkans Akademikerförbunds policyer hänför sig dessa till personal som inte längre arbetar kvar på Kyrkans Akademikerförbund. Delvis är dessa underlåtenheter grunden för att dessa personer inte arbetar kvar, vilket innebär att bristerna redan till största delen är åtgärdade.

Ernst & Young har även granskat sju av Kyrkans Akademikerförbunds stiftskretsar. Här visar granskningen möjlighet till en stor förbättringspotential. Förbundsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med några av bristerna och även för att framöver underlätta för stiftskretsarna. Denna granskning kommer att fortsätta under hösten.

Granskning av event

Även tre större sammankomster som Kyrkans Akademikerförbund anordnat har granskats ur anseendesynpunkt. En av dessa är en nordisk konferens som Kyrkans Akademikerförbund står värd för vart sjunde år. Eventet som sådant bedömdes inte som lyxbetonat även om kulturella inslag ingick. Förbundsfullmäktige 2018 har även det granskats utan anmärkning. Vad gäller ett styrelseinternat rekommenderar anseenderevisionen att vissa ändringar gällande policyer förtydligas.