KyrkA – det enda kyrkliga förbundet

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, är det enda fackförbund som är specialiserat på förhållandena och villkoren i Svenska kyrkan. Kyrkans Akademikerförbunds största medlemsgrupper är präster, diakoner och församlingspedagoger men välkomnar alla som har viktiga och
kvalificerade uppdrag inom Svenska kyrkan. 

Svenska kyrkan är unik som arbetsplats på många sätt. Alla  våra förtroendevalda arbetar inom Svenska kyrkan och förstår därför förhållandena och våra medlemmars verklighet inifrån. Vi kan kyrkan. Därför är vi väl lämpade att stötta medarbetare i kyrkan, säger Vibeke  Hammarström Falk, förbundsdirektör på Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA.

Hur bidrar ni till att stötta era medlemmar?
–Vi driver frågor såväl proaktivt som biträder våra medlemmar individuellt vare sig det gäller arbetsmiljö, arbetsrätt eller frågor som hänför sig till den interna ordningen i Svenska kyrkan, Kyrkoordningen. Vi förhandlar för våra medlemmar individuellt till exempel vid problem på arbetsplatsen och vi företräder våra medlemmar i avtalsförhandlingar när det är aktuellt. Vi stöder även våra medlemmar när han eller hon befinner sig i en tillsynssituation. En sådan situation är mycket stressande för den enskilda och han eller hon behöver professionellt stöd för att kunna framlägga sin sak på bästa sätt.

Kan du ge några exempel på hur KyrkA arbetar för en bättre arbetsmiljö?
–Det stora arbetsmiljöproblemet inom Svenska kyrkan är att det råder stor brist på präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker. Att utbilda sig till exempelvis präst är verkligen ett framtidsyrke. Arbetsmarknaden är mycket säker. En viktig fråga som Kyrkans Akademikerförbund drivit är att Svenska kyrkan måste ta långtidssjukskrivningarna på allvar. Försäkringskassans senaste studie
av orsaker till långtidssjukskrivning visar att präster och diakoner inom Svenska kyrkan är de två yrkesgrupper i Sverige som löper störst risk att bli långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Men de som löper allra störst risk för  långtidssjukskrivning på grund av dessa orsaker är kyrkoherdar. Många av våra medlemmar är chefer och vi uppmärksammar givetvis  chefers och ledares situation, inte minst problemet STYRA-LEDA. Våra medlemmars arbetsmiljö är en av förbundets mest angelägna frågor.

Kyrkans Akademikerförbund fyller 120 år
–Ja, vårt fina förbund bildades den 3 september 1903 av ett antal biskopar. Vi firar detta genom att bjuda våra medlemmar på seminarier och föreläsningar som berör deras uppdrag inom Svenska kyrkan och deras arbetsmiljö.

Hur stöttar ni branschen? 
–Det är roligt att du frågar om detta. Kyrkans Akademikerförbund är unika i detta att vi i vår syftesparagraf även borgar för att vi vill Svenska kyrkan väl. Den lyder så här: ”Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) har som ändamål att främja Svenska kyrkans uppdrag, genom att
utifrån ett fackligt perspektiv tillvarata medlemmarnas intressen och rättigheter.”

Varför anser du att man som akademiker och medarbetare i Svenska kyrkan bör bli medlem i ert förbund, vilka är fördelarna med att vara
medlem?
–Svaret är väldigt enkelt: Vi är det enda kyrkliga förbundet, det enda fackförbundet, som kan och förstår Svenska kyrkans
verklighet och villkor.

Artikeln är en annons i en bilaga i DN. Se annonsen här: KyrkA_v5