Per Hansson: ”Förvånad över det stränga straffet”

Ansvarsnämndens beslut att frånta Visbybiskopen Thomas Peterssons behörighet att utöva vigningstjänsten väcker känslor på många håll. KyrkA har intervjuat professor emeritus Per Hansson som uttrycker förvåning över det stränga beslutet och Bror Holm, förbundsordförande, som ger den arbetsrättsliga vinkeln av fallet.

Per Hansson har de senaste 20 åren intresserat sig för hur präster lever upp till sina vigningslöften och för tillsynen över präster. Han har följt utvecklingen i Svenska kyrkan efter år 2000 då arbetsgivarreformen genomfördes och kyrkan skiljdes från staten.

Vilken var din reaktion på ansvarsnämndens beslut?

–  Att detta är en tragedi med många inblandade, inte minst för hans familj och den kvinna han hade en relation med, men också för Visby stift, säger Per Hansson.

– Jag hade förväntat mig ett negativt beslut av ansvarsnämnden i form av kraftig kritik av händelsen och att biskopsmötet som tillsynsorgan skulle fortsätta handlägga ärendet. Men så blev det inte.

Mot bakgrund av din forskning kring tillsyn av präster, vad är din bedömning av ansvarsnämndens beslut?

– Att det är ett strängt straff även om det krävs mer av en biskop än av en präst, betonar Per Hansson. Om det hade handlat om ett enstaka möte, så hade utfallet blivit ett annat resonerar han.

– Det finns inte några liknande fall i Sverige där biskopar varit involverade att jämföra med i nutid, säger Per Hansson.

Han jämför dock med ett fall där en präst som under pågående äktenskap förlovat sig med en yngre kvinna och dessutom hade ytterligare en relation vid sidan om. I detta fall fick prästen prövotid. Men för en biskop finns inte möjlighet till prövotid eller att få en erinran.

Vad tror du detta innebär för Svenska kyrkan?

– Det är svårt att säga hur förtroendet för kyrkan kommer att påverkas, säger Per Hansson. Det beror också på hur Thomas Petersson kommer att behandlas. Kanske kan han få arbeta inom Svenska kyrkan, men med andra uppgifter. Vi får avvakta och se, utan att se detta som någon moralpanik.

Hur ser du teologiskt på att kyrkan fattat detta historiska beslut?

–  Att detta är en markering på vad som förväntas av en biskop och för all del av en präst eller diakon också, säger Per Hansson. Detta kommer självklart att bli prejudicerande inför kommande fall.

Om Per Hansson

Per Hansson är teol. kand. och professor emeritus i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap vid Uppsala universitet. I sin forskning har han arbetat med organisation, styrning och ledning, organisationskultur, genusfrågor samt tillsyn.

Han senaste studier gäller befogenhetsprövningen inom Svenska kyrkan och tillsynen över präster fram till 2019:  ”Befogenhetsprövningar – ett spel för galleriet” ochAnmäld till domkapitlet — ärenden och beslut 2001 – 2019”.

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1542518/FULLTEXT01.pdf

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1628375

Bror Holm: Innehavare av vigningstjänsten är mer utsatta

Det ställs stora krav på innehavare av vigningstjänsten och dessa är därmed mer utsatta än andra medarbetare i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt.

Bror Holm framhåller också vikten av att Svenska kyrkan löpande ser över sina regelverk och synsätt så att orsak, åtgärd och verkan hålls samman och uppfattas rättfärdigt i vår tid. Regelverket måste också upplevas förenligt med Svenska kyrkans grundläggande väsen. I församlingar och pastorat ses policyer och pastoraler löpande över för att följa gällande lagar, men också svara mot vår tids synsätt och att de ligger i samklang med Svenska kyrkans tro och lära.

– KyrkA vill understryka vikten av att visa respekt för människan bakom uppgiften och den sorg som detta beslut innebär för biskopen och hans närmaste, fortsätter Bror Holm.

Biskopen har kvar sin anställning i kyrkan

– Det är ännu oklart vad som händer med biskopen i Visby stift, betonar Bror Holm. Han har fortfarande kvar sin anställning som biskop, men är förklarad obehörig att utöva funktionen som biskop.

– Den skrivning som finns i Kyrkoordningen för att säga upp en biskop behöver tolkas i ljuset av den situation som föreligger för biskopar idag och utifrån lagen om anställningsskydd. Detta är en fråga där arbetsrätten kan ställas mot Kyrkoordningen., säger Bror Holm.

–  Vad som händer med biskopens anställning är därför för tidigt att ha någon uppfattning om. Biskopen har genom präst- och biskopsvigning sagt ja till kyrkans kallelse att ingå i vigningstjänsten i Svenska kyrkan. Jag utgår ifrån att även Svenska kyrkan känner omsorg om biskop och kyrka genom att på bästa sätt tillvarata hans engagemang för kyrkan, avslutar Bror Holm.