RSO-utredningen är klar: De regionala skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet

Bakgrund till utredningen om regionala skyddsombudsverksamhetens roll och måluppfyllelse
Utredningen har haft i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet samt lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete. Professor Magnus Sverke som lett utredningen hade bland annat i uppdrag att analysera i vilken mån de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår syftet på ett ändamålsenligt sätt. I uppdraget ingick det att föra en dialog med och inhämta synpunkter från relevanta myndigheter och andra organisationer samt samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter. Utredningen har valt att låta genomföra två externa enkätundersökningar bland regionala skyddsombud respektive bland samordnare på de förbund som får statligt stöd för sin regionala skydds ombudsverksamhet.

Här deltog KyrkAs regionala skyddsombud och samordnarna förbundsdirektör Vibeke Hammarström och ombudsman Anna-Lisa Saar. Utredningen lyfter särskilt fram problemen vid små arbetsplatser. Den svenska arbetsmarknaden består av ett stort antal små företag och organisationer (med mindre än 50 anställda). En tredjedel av alla anställda i Sverige arbetar vid små arbetsplatser och antalet små företag och organisationer har ökat de senaste tio åren. Frågan om arbetsmiljö vid små arbetsställen är komplex. De studier som finns visar att små företag har mindre resurser för att arbeta med arbetsmiljö. Det handlar bland annat om bristande kunskap om – och begränsad tid för – arbetsmiljöfrågor samt otillräcklig uppmärksamhet på arbetsmiljökrav. Anställda i mindre företag utsätts därför sannolikt för sämre arbetsförhållanden och proportionellt större risker när det gäller hälsa, säkerhet och välbefinnande.

De studier som finns visar att små organisationer har mindre resurser för att arbeta med arbetsmiljö. Det handlar bland annat om bristande kunskap om – och begränsad tid för – arbetsmiljöfrågor samt otillräcklig uppmärksamhet på arbetsmiljökrav. Anställda i mindre organisationer utsätts därför sannolikt för sämre arbetsförhållanden och proportionellt större risker när det gäller hälsa, säkerhet och välbefinnande. Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs också i lägre utsträckning på mindre arbetsplatser jämfört med större arbetsplatser.

Utredningens slutsats
Rapporten konstaterar att den regionala skyddsombudsverksamheten ska ses som en del av det samlade arbetsmiljöarbetet. Samhällsmålet för det samlade arbetsmiljöarbetet uttrycker utredningen, i enlighet med arbetsmiljölagen, som en tillfredsställande arbetsmiljö. Det stöd som den regionala skyddsombuden levererar till sina målgrupper (arbetstagare, arbetsgivare och lokala skyddsombud vid små arbetsställen) mäts i dag bland annat i arbetsplatsbesök (även digitala sådana). Resultat av den enkätundersökning som utredaren gjorde är mycket intressant. Den visar att under 2021 påtalade fem av tio regionala skyddsombud för arbetsgivare att åtgärder behövde vidtas enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen. Samma år lämnade 19 procent av de regionala skyddsombuden in en formell 6:6a-begäran till Arbetsmiljöverket.

När det gäller skyddsombudsstopp enligt 7 § arbetsmiljölagen detta år svarade 12 procent av de regionala skyddsombuden att de hade lagt ett eller flera skyddsombudsstopp. Utredningen bedömer att den samlade regionala skyddsombudsverksamheten, där den i dag bedrivs, uppnår verksamhetens syfte på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten bidrar därmed till de övergripande samhällsmålen om en tillfredsställande arbetsmiljö.
Utredaren konstaterar att mer medel behövs och föreslår en utökning av befintliga statsbidrag till denna verksamhet med 15 miljoner per år. Därtill föreslår utredningen att de regionala skyddsombuden ska få tillträde till arbetsplatser oavsett om organisationen har medlemmar där eller inte.

KyrkAs kommentarer
– KyrkA arbetar intensivt med arbetsmiljöfrågor, framförallt med den psykosociala arbetsmiljön för våra medlemmar inom Svenska kyrkan. Av de totalt 8,0 heltider som regionala skyddsombud som alla Saco-förbund tillsammans har, har KyrkA ensamt drygt 4 heltider, berättar förbundsdirektör Vibeke Hammarström.

– Vi är mycket nöjda med utredningens slutsats att de regionala skyddsombuden ska få utökade resurser och utökad tillträdesrätt. Kyrkans Akademikerförbund har under flera år i sina årliga rapporter till Arbetsmiljöverket påtalat behovet av att regeringen avsätter mer medel till Arbetsmiljöverket för att tilldelas den regionala skyddsverksamheten. Just resursfrågan har varit ett stort problem då behovet av denna verksamhet är stort. Utredningen föreslår ett utökat statsbidrag med 15 miljoner kr. Vi ser fram emot att kunna öka vår regionala skyddsombudsverksamheten om mer medel tilldelas, uttrycker Vibeke Hammarström hoppfullt.

– KyrkA gläds även åt att utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses vid arbetsställe som är eller brukar vara bundet av kollektivavtal med en arbetstagarorganisation men för tillfället saknar medlemmar. Detta är en mycket viktig faktor för möjligheten att skapa en bättre arbetsmiljö på en arbetsplats där en arbetsgivare inte ser med blida ögon på att personal är med hos oss eller andra förbund avslutar Vibeke Hammarström.

Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet.