Svenska kyrkans avtal 2023 är nu klart

Idag har Kyrkans Akademikerförbund och övriga förbund inom avtalsområdet tecknat nya kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) gällande lön och andra villkor. Avtalet gäller i två år plus en månad och garanterar löneökningar under perioden på 7,708 procent varav 4,408 procent under 2023 och 3,3 procent under 2024.

Avtalet ger också ökad lägerersättning med 10 procent. Utöver detta har nya avtal gällande ersättningar för användande av bil i tjänsten samt nya anställningsformer för aspiranter och personer som ska genomföra förberedande profilpraktik.

Höjd lägerersättning och reviderad lägerbilaga

Inför årets avtalsrörelse yrkade KyrkA på höjda lägerersättningar i syfte att öka statusen på den för Svenska kyrkan så viktiga lägerverksamheten. KyrkA har framgångsrikt drivit den frågan. Avtalet innehåller utöver nämnda löneökningar en extra satsning på lägerverksamheten i form av ökade ersättningar för de som tjänstgör på läger med övernattning. Lägerersättningarna höjs med 10% under år 2023 utöver den årliga ökningen som redan nämnts. Samtidigt införs en möjlighet att halvera ersättningen för personal som väljer att åka hem från läger för att övernatta hemma.

Lägerbilagan innehåller numera också tydligare skrivningar om vilka krav som ställs på en arbetsgivare inför läger under planeringsstadiet. I tillägg har parterna infört nya skrivningar avseende rätten till dygnsvila. Bakgrunden till detta är det EU-direktiv avseende rätten till dygnsvila som på senare tid fått stark påverkan på svensk arbetsmarknad.

Parterna har i samband med förhandlingarna också sett behovet av en genomgång av avtalet i stort för att se om avtalet innehåller bestämmelser som strider mot EU-direktivet. Detta arbete ska ske skyndsamt och vara avslutat under hösten 2023.

Förändringar avseende semester

Parterna har under förhandlingarna fört konstruktiva samtal gällande semester. KyrkA har i sina yrkanden och vid förhandlingsbordet lagt stor vikt vid semestern som ett verktyg för återhämtning och att det behöver skapas förutsättningar för ostörd ledighet. Som ett resultat av KyrkAs yrkanden förtydligar det nya avtalet behovet av att arbetsgivaren på planeringsstadiet beaktar bemanningen under och efter semesterperioden. Syftet är att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för att de som har semester ges möjlighet till ledighet och återhämtning.

Avtalet innebär samtidigt att möjligheten att spara semester minskar från 40 dagar till 30 dagar under en övergångsperiod på 5 år och det tillförs skrivningar i avtalet som förtydligar hur ansökan av huvudsemester ska ske.

Höjd bilersättning och förbättrat bilersättningsavtal (BIL23)

KyrkA har till årets avtalsrörelse yrkat på höjda bilersättningar och på ett mer flexibelt bilavtal. Parterna har nått överenskommelse om ett nytt bilersättningsavtal (BIL23) som ger en ökad ersättning per kilometer till 4:30 kr/km. Avtalet öppnar samtidigt för både enskilda överenskommelser och lokala kollektivavtal samt innehåller en mekanism med vilken parterna årligen kan justera ersättningsnivån baserat på bränsleprisutvecklingen.

Förändrat löneavtal

Skao hade inför årets förhandlingar yrkat på förändrat löneavtal. Som ett resultat av detta revideras löneavtalet och processen förändras till viss del. Fortsatt kan lönerevision ske genom antingen lönesamtal och dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare eller via förhandling mellan de lokala parterna. Att båda dessa former kvarstår i löneavtalet har varit en viktig fråga för KyrkA. Ökat fokus läggs på överläggningen mellan facket och arbetsgivare och att de lokala parterna ska samverka för en god löneprocess. Löneförhandling är kvar som alternativ om parterna väljer att avstå från att följa processen i sex steg med lönesamtal och lönesättande samtal. I sådana fall sätts de nya lönerna via traditionell förhandling. KyrkAs särbestämmelse om individuellt val försvinner samtidigt ur avtalet.

De avtalade årliga löneökningarna är fortsatt inte några individgarantier utan en kollektiv garanti för respektive arbetstagarorganisation. Löneökningarna som avtalats är något högre år ett än vad som avtalats på andra avtalsområdet. Detta beror på att lönerevisionen år 2024 förskjuts med en månad och att avtalen löper ut en månad senare år 2025 än vad som tidigare varit fallet.

Kläder

Avtalets bestämmelser om kläder flyttas och revideras delvis för att omfatta alla yrkesgrupper som tjänstgör under gudstjänster och kyrkliga handlingar. För KyrkAs medlemsgrupper innebär detta ingenting i sak. Samma möjligheter och rättigheter till kläder kvarligger i de nya skrivelserna.

Nya anställningsformer

I tillägg har parterna tecknat två kollektivavtal för nya anställningsformer för de som genomför profilpraktik samt för så kallade aspiranter. Båda dessa anställningsformer tillkommer på initiativ av arbetsgivarsidan och avsikten är att få mer enhetliga anställningar över hela landet för två specifika grupper.

Profilpraktikanställning kan innehas av de som genomför sin förpraktik inför någon av SKUI:s fyra utbildningar, präst, diakon, församlingspedagog eller kyrkomusiker.

Aspirantanställning är en anställningsform som kombinerar anställning och utbildning under en period på högst 11 månader med avsikten att lära känna Svenska kyrkan. Idag motsvaras detta av exempelvis programmet Ung resurs. Förhoppningen är att denna anställningsform kan bidra till rekryteringen av personal till Svenska kyrkan på sikt.

Gemensamt arbete under avtalsperioden

Alla delar av respektive parts yrkanden kunde inte mötas i form av avtalsförändringar. Samtidigt ser parterna behov av fortsatt samarbete såsom att se över avtalets struktur och läsbarhet.

Utöver vad som nämnts så har KyrkA och Skao kommit överens om att i gemensamma kreativa diskussioner sträva efter att söka förbättra områden såsom personalpolitik, konflikthantering, struktur och organisationsfrågor, semester, och det preventiva arbetet för att förhindra sjukskrivningar och bibehålla kompetens.

Sammanfattning

I förhandlingarna har vi i KyrkA nått framgång med våra yrkanden om ökad lägerersättning och höjd bilersättning. Vi ser också att de förtydliganden som görs inom kollektivavtalets semesterbestämmelser är till gagn för våra medlemmars möjligheter till reell återhämtning under sin semester. Sammanfattningsvis har KyrkA tecknat ett avtal som stärker Svenska kyrkan samtidigt som den värnar våra medlemmar, helt i enlighet med förbundets portalparagraf. Vi ser nu fram emot en avtalsperiod med fortsatt konstruktivt samarbete mellan arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund.

Text: David Thell, KyrkAs biträdande förhandlingschef