Tänk på detta om du är på väg uppför altargången med någon som är skuldsatt

Är du på väg att gifta dig med någon som är skuldsatt? Bra att veta är att du inte är ansvarig för din blivande makas eller makes skulder. Däremot behöver du skydda dina egna tillgångar mot en skuldsatt partner och hens borgenärer.

En skuldsatt make

Alla tillgångar ni som makar äger är så kallat giftorättsgods som ni båda har giftorätt i, det vill säga sådant ni äger tillsammans. Huvudregeln är att giftorättsgods ska delas mellan makar vid en eventuell separation. Har du en skuldsatt maka eller make och vill skydda din egendom bör du därför skriva ett äktenskapsförord.

Genom ett sådant avtal kan makar eller blivande makar bestämma att viss eller all egendom som de äger ska vara vardera makens enskilda egendom och därför inte ingå i en eventuell bodelning. På så sätt säkerställs att den skuldsatte makan eller maken inte kan kräva någon del av en skuldfri partners tillgångar, om äktenskapet skulle gå i kras. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt och registreras av Skatteverket för att vara giltigt.

Skydd mot borgenärer

Om en skuldsatt maka eller make får problem med att betala sina skulder kan det bli fråga om utmätning av hens egendom. Dessvärre fungerar inte ett äktenskapsförord som ett bra skydd för en skuldfri maka/make gentemot en skuldsatt partners borgenärer. Som huvudregel får borgenärer bara utmäta egendom som tillhör den som är skuldsatt. Den ena partnerns egendom ska alltså i princip inte kunna användas till att lösa den andra partnerns skulder. Men – när det gäller makar finns det en specialregel som gör att det ändå är möjligt att utmäta egendom som makarna har i sin gemensamma besittning. Detta gäller om det inte framgår att egendomen tillhör den andra makan/maken ensam, eller om det är sannolikt att egendomen tillhör båda makarna med samäganderätt. Om det blir aktuellt med utmätning måste den skuldfria partnern bevisa att egendomen tillhör henne eller honom ensam, eller båda makarna gemensamt, för att egendomen inte ska kunna utmätas.

Sist men inte minst – ett stort grattis till dig som är på väg uppför altargången, för störst av allt är ju ändå kärleken!