Om ersättning till arbetsgivare för regionala skyddsombud

Kyrkans Akademikerförbund är ett av de Saco-förbund som arbetar med regionala skyddsombud. Grunden för företeelsen regionala skyddsombud återfinns i arbetsmiljölagen. Detta system lämpar sig väl för arbetsplatser som återfinns inom Svenska kyrkan. Det kan röra sig om arbetsplatser med få anställda, med anställda som ofta befinner sig i arbetsledande ställning eller anställda med hög arbetsbelastning som inte kan eller vill prioritera ett arbetsmiljöarbete.

Ett regionalt skyddsombud utses alltid av den fackliga organisationen och har oftast en viss procent tjänstledighet för att arbeta med arbetsmiljö- och skyddsfrågor. När det regionala skyddsombudet är tjänstledigt uppbär denna lön som vanligt från sin arbetsgivare. Arbets­givaren ersätts i sin tur av statliga medel ytterst från Arbetsmiljöverket som via en central­organisation (i detta fall Saco) som delar ut medel till aktuell arbetstagarorganisation, i vårt fall Kyrkans Akademikerförbund.

Arbetsgivaren ska därför fakturera Kyrkans Akademikerförbund för de regionala skydds­ombud som representerar förbundet. En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna få ersättning för lönekostnader är att det regionala skyddsombudet redovisar sin arbetstid och uppgifter till arbetstagarorganisationen. Denna redovisning måste också ske inom den av förbundet stipulerade tiden för att arbetstiden ska räknas med i den redovisning förbundet skickar till sin centralorganisation. Om så inte sker kan arbetstagarorganisationen i sin tur inte äska medel från centralorganisationen som i sin tur äskar medel från Arbetsmiljöverket.

Detsamma gäller om arbetsgivaren inte inkommer med faktura inom angiven tid för utbetalda lönemedel för den anställde som innehar rollen som regionalt skyddsombud. Om faktura från arbetsgivaren inte inkommer till Kyrkans Akademikerförbund kan förbundet inte äska medel varför inga medel heller kan utgå till arbetsgivaren.

Förbundet vill även informera om att för att en arbetsgivare översänt en faktura innebär detta inte att en betalning sker omgående utan detta sker när förbundet erhåller medel av central­organisationen. Som arbetsgivare är det viktigt att ni känner till att KyrkA agerar som en mellanhand för dessa medel och alltså inte själva bekostar den regionala skyddsombuds­verksamheten.

Detta innebär att även om en arbetsgivare satt ett sista datum för betalning så kommer betalning inte att erhållas såvida medel inte inkommit till förbundet för detta ändamål. Så snart medel inkommer ersätts de arbetsgivare som inkommit med fakturor under angiven tidsperiod, givet att det aktuella regionala skyddsombudet redovisat sitt arbete på det av Arbetsmiljöverket föreskrivna sättet.

När faktura inkommit äskar förbundet medel av den centrala organisationen som i sin tur sammanställer fakturorna från alla förbund med regionala skyddsombud. Betalning för fakturor avseende ersättning för lönekostnader för medarbetare som verkar som regionala skyddsombud (RSO) utbetalas så snart förbundet sammanställt, äskat och erhållit ersättning motsvarande RSO- kostnader.

Dessa medel erhålls i olika rater och förbundet betalar fakturor från er som arbetsgivare i den omfattning som motsvarar erhållna medel vid det aktuella tillfället. Detta kan medföra att ni som arbetsgivare får vänta några månader på att få er ersättning. Som exempel kan nämnas  fakturor som inkommer i december där betalning oftast sker i juni året efter då förbundet brukar erhålla den sista raten för föregående års verksamhet vid denna tidpunkt. Det är viktigt att ni som arbetsgivare är informerade om detta. Detta är ett system som följer av ett regeringsbeslut.

Kontakta gärna oss på ekonomi@kyrka.se om du har några frågor.